407 ORDRE EN REGLEMENTE van de directie voor de Capelbeurse aan Den Oever op den Eijlande Wieringen. (goedgekeurd door de Gecommitteerde Raden op 4 november 1780) Art.l De Capelbeurse zal, gelijk bevoorens.worden bestiert door vier Voogden, alle aan den Oever woonagtig, dewelke daar toe als Articul 2 is bepaald, zullen moeten worden verkooren, zullende voor den jeegenswoordige jaare de thans zijnde Persoonen in dienst continueeren. Art.2. De Capelvoogden zullen jaarlijks op den eersten Maandag in eiken jaar 's nademiddags om twee uuren door den Omroeper, en het driemaal luyden der Capelklop de gantsche Burgerije in de Capel doen saamenroepen, en aldaar aan de vergaderde Burgerije voorstellen agt Persoonen, uit dewelke alsdan door de present zijnde Burgers bij meerderheid van stemmen vier, tot Capelvoogden, in plaats van de afgaande zullen moeten worden geëligeert en aangesteld;aan welke nieuw verkooren Capelvoogden de naastvolgende dag, door de oude en afgaande Capelvoogden zal moeten worden gedaan reekening en verantwoording van hun directie, administratie, ontfang en uitgaave, welke Reekening door de nieuw aangestelde Capelvoogden geapprobeert zijnde, in een daar toe aan te leggen Boek geregistreert, en door de gesaamentlijke Capelvoogden, soo afgaande als nieuw verkoorene moeten geteekend worden: des dat in cas van overlijden van een der fungeerende Capelvoogden in desselfs plaatse zal succedeeren, die geene van de in dat jaar voorgestelde en niet verkoorene Persoonen, dewelke de meeste stemmen heeft gehad.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 9