417 Art.46. In cas van verschil of dispuut, tusschen Persoonen onder dit contract behoorende, over saaken uit het selve voortvloeyende, schoon in deesen niet genoemt, zullen Partijen hun verschil of questie ter decisie moeten submitteeren en overlaaten aan de vier fungeerende Capelvoogden, vier oudste present zijnde Schippers en een der oudste Burgers, sig stiptelijk zonder eenige oppositie na der selver Uitspraak gedraagen,zullende gemelde Capelvoogden, vier oudste present zijnde Schippers, en een der oudste Burgers gehouden zijn, alle zoodanige questien en verschillen (daartoe behoorlijk versogt zijnde) gemoedelijk zonder aansien der Persoonen, en na hun beste kennis en weetenschap te reguleeren en te decideeren, en zullen Capelvoogden van alle zoodanige Uitspraaken en verder van alle hunne Resolutien en Besluiten, de Capelbeurse betreffende, in een daar toe aan te leggen Boek behoorlijke aanteekening moeten houden. Art.47. In alle vergaderingen van Capelvoogden, als andersints deesen aangaande, zal bij meerderheid van stemmen geconcludeert en geresolveert worden. Art.48. Niemand zal Capelvoogden in hunne ordre of directie mogen tegenstaan, veel min hun op eenige wij se qualijk bejeegenen, op poene van vijfig guldens, ten behoeve der Capelbeurse te verbeuren. Art.49. In cas van verschil over het verstand deeser Conventie en Reglemente, zal men den Uitspraak daar van overlaaten aan bequaame en neutraale Persoonen, daartoe bij Capelvoogden de vier oudste Schippers te kiesen, en ieder gehouden sig na vervolgens te reguleeren. Art.50. Voorts zullen de Capelvoogden deese Conventie en Articulen behoorlijk bekragtigt zijnde, moeten doen registreeren in een Boek en deselve door alle nieuw aankomende Leeden in het selve moeten doen onderteekenen,zullende zoodanige nieuw aangekomen Leeden met hunne onderteekening verstaan worden, sig in allen poincten en deelen van dien met deselve te conformeeren en sig aan deselve te onderwerpen. Art.51 Voor zoo verre de Leeden deeser Conventie sig bij deelen aan eenige Uitspraak hebben gesubmitteert, gelijk sij sulks ten deesen in manieren voorsz.verklaaren te doen, verklaaren zij elk voor sig zulks te doen, met renuntiatie met hunnen ordinaris, daagelijksche en competenten Regter. Voorts belooven de Ondergeteekendens deese met eenpaarig genoegen opgestelde Acte, en daar in vervatte en gemaakte schikkingen, ordre en reglemente als bij ons alle wel te verstaan en begreepen, altoos en in allen gevallen te zullen nakomen en agtervolgen, elkandren de Effecten daar van te zullen doen en laaten genieten, drie en daar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 19