416 deszoodanigen loon door Capelvoogden worden gereguleert en bepaald, aan welk oordeel van Capelvoogden Partijen sig als dan zullen moeten onderwerpen, en sig daar na reguleeren. Art.41. Iemand die in manieren voorsz.op een Sjouw is, en het ongeluk heeft, in het werk van gemelde Sjouw, sig, het zij met breeken van een Arm of Been, of op eenige andere wij se te beseeren, zal zijn volle Geld als of hij de geheele Sjouw had uitgedient genieten, dog geen Meesterloon. Art.42. Een Schip als Art.14 en 23 gemeld, met Koopmans Goederen belaaden, beneevens de ingelaaden Goederen gered, en voor de redding en berging Loon ontfangen wordende, zal hetselve Loon komen voor die geenen, dewelke gemelde Schip en Goederen gered hebben mits daar van betaalende het Capelregt hier na gemeld. Art.43. Van alle de Gelden, dewelke door de onder het Capel behoorende Schippers, Scheepen en verdere Persoonen, met het helpen en redden van in nood zijnde Scheepen, het bergen van Goederen, en het vissen van Ankers worden verdient, zullen binnen veertien daagen,na den ontfangst aan de Capelvoogden ten behoeve der Capelbeurse worden betaald, twee guldens tien stuivers per cento, of een tweede stuiver van ieder gulden, gelijk meede van alle Schipvragten, der Scheepen onder dit Contract behoorende, boven de honderd gulden bedraagende, en met ligte van Scheepen verdient wordende, gelijk regt, ten behoeve, en op voorsz.wijse zal moeten worden betaald op poene dat de geene dewelke in voorsz. betaaling nalaatig is, zal vervallen in het dubbeld van dien, en zulks op de eerste aanmaaning van Capelvoogden moeten voldoen. Art.44. De Schippers en Aanneemers in het redden van Scheepen Pompen benoodigt zijnde, zullen deselve van de Capel moeten gebruiken, en voor het gebruik van een Kettingpomp een geheelen Manspart, en voor het gebruik van een ronde Pomp, een halve Manspart, aan de Capelvoogden ten behoeve der Capelbeurse moeten betaalen, op poene van een dubbele portie ten behoeve van de Capel te zullen verbeuren,zullende gemelde Schippers en Aanneemers de verdere Gereedschappen der Capel gratis of voor niet kunnen gebruiken. Art.45. Den geene dewelke volgens Articul 24 weegens wangedrag voor de tijd van een jaar, van de hulp en voordelen van dit Contract vervallen is, zal schoon gehouden zijnde gelijk bevoorens is gezegt, de Capelgelden te betaalen, geen Goederen en Gereedschappen tot de Capel of Capelbeurse behoorende, mogen gebruiken dan met volkomen consent en toestemming der fungeerende Capelvoogdenen vier der oudste present zijnde Schippers.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 18