410 Art.12. De Capelvoogden zullen geen Capitaalen en Effecten der Beurse mogen verkoopen dan in de dringenste nood, en met volkomen consent en toestemming van de vier jongst afgegaane Capelvoogden, en ten minsten nog vier der oudste onder de Capel behoorende Burgers. Art13 In geval van afweezigheid van een of meer der fungeerende Capelvoogden zal derselver plaats, geduurende de absentie vervult worden, uit de jongst-afgegaaneten einde het bestier altoos door vier Capelvoogden geschiede. Art14 In gevalle een der onder het Capel behoorende Schippers, het ongeluk heeft, dat zijn Schip het zij door overzeilen, of aan de Grond zeilende, door stooten in de Grond komt te geraaken, of dat door deselve een ander Schip, over en in de Grond gezeilt word, zullen de onder het Capel behoorende Schippers en Burgers of Sjouwers gehouden en verpligt weesen, op ordre der Capelvoogden, zoodanigen onder het Capel behoorende Schipper,zoo in het redden van zijn eigen, als het door hem overgezeilde Schip in alle getrouwigheiduit broederlijke liefde te helpen en te adsisteeren, en de kosten als Articul 7 is bepaald, door Capelvoogden worden voldaan. Art.15. De onder het Capel behoorende Schippers zullen een in de Grond geraakt Schip als Articul 14 is bepaald, helpen, redden en adsisteeren met zoo veele leedige Ligters of Vaartuigen, als door de fungeerende Capelvoogden en de vier oudste der present zijnde Schippers goedgevonden, en geordonneert word, zullende de Schippers der leedig zijnde Ligters en Vaartuigen, daar omtrent moeten looten welks Ligters of Vaartuigen daar toe zullen worden gebruikt; die geene die aanlooien, zullen terstond, en zonder

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 12