357 Uit het bovenstaande financiële overzicht blijkt dat het jaar 1992 voor de Historische Vereniging Wieringen zeer voor spoedig is verlopen. Het saldo aan financiële middelen be draagt per ultimo f 10.324,26 (10.239,26 bank en 85,kas). In vergelijking met de situatie per 31-12 -1991 is dit een toename van maar liefst f 6.886,50. De financiële positie van de Historische Vereniging Wieringen is dan ook zeer gezond te noemen. De belangrijkste financiële steunpilaar wordt gevormd door het grote aantal leden. De jaarlijkse contributie zorgt voor een degelijke financiële basis die het mogelijk maakt vijf maal per jaar een blad uit geven en daarnaast lezingen, excursies en tentoonstellingen te organiseren. Naast strukturele factoren wordt een financieel jaarover zicht sterk beïnvloed door incidentele kosten en opbrengsten. In 1991 bracht de uitgave van het boek "Keileem en zwerfstenen op Wieringen" hoge (eenmalige) kosten met zich mee. In 1992 zorgt het keileem echter voor een extra financiële oogst van bijna 3000,aan verkochte boeken. Andere positieve incidentele inkomsten in 1992 zijn nagekomen subsidie en contributie uit 1991 en, last but not least, een bedrag van ruim f 700,aan schenkingen. Het zou uiteraard mooi zijn als deze laatstgenoemde opbrengst een meer struktiireel karak ter zou krijgen. Korte toelichting op eniae posten Contributie: door het gestegen ledenaantal ƒ1.000,hoger Kopieën"hoger door de vele kopieën gemaakt in verband met de geplande publicatie over het werk van Jan de Rijmer. Porto: na een publicatie in een landelijk geologisch tijd schrift zijn een flink aantal boeken verkocht f 25,per stuk. Deze boeken zijn per post verzonden, de verschuldigde porto f 5,kwam hierbij echter voor rekening van de HVW. Opbergmateriaal: insteekmappenringbanden etc. voor het op verantwoorde manier opbergen van documentatiemateriaal in het archief Giften Westerland: bij de portrettengalerij in de Westerlan- derkerk werd geen entree geheven, ook de koffie/thee was gratis. Wel was er een potje voor een vrijwillige bijdrage. Afdracht Westerland: de helft van de netto opbrengst van de vrijwillige bijdragen in de Westerlanderkerk is als "huur" geschonken aan de Westerlanderkerk. Kaarten Waddenzee: zeekaarten van de Waddenzee met daarop de vroegere namen van platen en geulen. Gedurende de tentoonstel ling in de Westerlanderkerk werd deze kaart belangeloos door de HVW te koop aangeboden. De opbrengst van de 13 verkochte kaarten werd volledig doorgegeven aan de initiatiefnemers van de kaart. Advertentie: vooruitbetaling. Ingaande 1993 zal de binnen- en buitenkant van het achterste schutblad opgesierd gaan worden met advertenties. Dia's: dia's gemaakt van de portretten in de Westerlanderkerk én dia's ten behoeve van de publicatie over Jan de Rijmer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 9