354 10.Bestuursverkiezing:secretaris Jaap Fijnheer is aftredend en herkiesbaar.Hij wordt herkozen.De voorzitter vindt hem een actieve secretaris.Marietje Boersen-8ron heeft te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten, ze blijft wel in de redactie.Zij wordt hartelijk bedankt voor het werk. Het bloemetje was al bij haar thuis bezorgd.De heer Gerard Hille is bereid zitting te nemen in het bestuur.Hij wordt gekozen, want er zijn geen tegenkandidaten. 11.Rondvraag:Elbert Volkers: Gerard Lanoes is ook bezig met een boekje over Jan de Rijmer.Jaap Fijnheer probeert hem al steeds te bereiken.Misschien is samenwerking mogelijk.Er is ooit al eens een boekje verschenen, maar dit zal uitgebreider worden. Nettie Rienstra: als de bibliotheek opengaat, is dat dan alleen voor leden? Ja Jan Doves:heeft bij Wierhaven een boekje gezien, heel mooi gedrukt in Hoorn 20 a 30 bladzijden, kosten ca.f 800,- voor 300 exemplaren.Is dat niets voor de vereniging i.p.v.advertenties en sponsors? Ja natuurlijk, bezorg het bestuur zo vlug mogelijk dat goedkope adres. Simone de Haan: in de ledenlijst is Jannie Manneveld niet nr.200.Hoe zit dat ?Dat komt omdat een paar nummers dubbel staan en omdat een paar nummers zijn uitgevallen.De getypte lijst klopt dus niet. Sluiting van de vergadering om tien voor negen.In de pauze een kopje koffie of een glaasje fris en gezellig wat praten en de meegebrachte kleding van Jeanne de Weerd bekijken.Ondergoed, sokken,bovenkleding, de kappendoos, de huik en prachtige sieraden. Daar vertelt zij later heel ontspannen en deskundig over en zij heeft een aandachtig gehoor. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jaarverslag 1992 De laatste zin van het jaarverslag 1991 luidde:" Het bestuur ziet op een druk maar succesvol jaar terug en hoopt dat 1992 ook goed mag verlopen". Het bestuur meent dat die hoop in vervulling is gegaan,want: het ledental stijgt nog steeds en de reacties op wat het bestuur doet zijn overwegend positief. De financiële positie is gezond,zie verslag penningmeester. Henk Panjer is bereid gevonden om bijna het gehele jaar al mee te doen als adspirant—bestuurslid.En hij is bereid als bestuurslid toe te treden. Veranderingen in de samenstelling van het betuur zijn niet voorgekomen.Het bestaat uit: Jaap Lont voorzitter Jaap Fijnheer secretaris Menno Smit penningmeester Gerard Hille Tannie Lont-Lont Een lezing door de heer H.Lambooij over "Honderd jaar schipperen was heel boeiend Tijdens de jaarvergadering in maart hield mevrouw J.de Weerd een leerzame en vrolijke lezing over de Wieringer dracht.Zij schonk de vereniging haar boek over dat onderwerp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 6