353 1.Opening:voorzitter heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder mevrouw Jeanne de Weerd, de spreekster van deze avond. Hij geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar: a. de presentatie van het boek "Keileem en zwerfstenen op Wieringen".Veel publiciteit, daardoor loopt de verkoop goed.De vereniging is uit de kosten. b. 2 weekenden in de Westerlander kerk met stamboom Tijsen en tentoonstelling stenen gaf veel ledenwinst, een 30-tal. c. de lezing van Herman Lambooij was heel boeiend. d. nu de lezing over Wieringer dracht. e. volgt op 16 mei een excursie naar de Wieringerwaardpolderhuis en/of molen.Daar horen de leden nog over. f. de reünie van de Alvitloschool in september met daaraansluitend weer 2 weekeinden in de Westerlander kerk: de vereniging zal daar present zijn.Met wat is nog niet bekend. g. voornemens een publicatie: misschien Jan de Rijmer. En over Polder Waard Nieuwland. De voorzitter houdt zich aanbevolen voor gedichten van Jan de Rijmer en voor oude actes van de Polder. h. een eigen bibliotheek is in wording en zal misschien komende winter voor de leden één avond per maand opengesteld kunnen worden. Verheugend is dat vanavond het 200ste lid begroet kan worden.Het is mevr; Jannie Manneveld en zij krijgt het boek "Keileem em zwerfstenen op Wieringen".Zij is er heel blij mee. 2.Mededelingde statutenwijziging is gedeponeerd bij de notaris en doorgegeven aan de Kamer van Koophandel (over de bezittingen) 3.Notulen jaarvergadering vorig jaargoedgekeurd en vastgesteld. 4.Jaarverslagidem. 5.Financieel verslag:idem. Een vraag van Gerard Hille: hoe kun je meer uitgeven dan er binnenkomt en waarom wordt er niet gestart met een saldo? De penningmeester heeft zolang uit particuliere middelen voorgeschoten en dat later ook weer terugontvangen. De nog te ontvangen bedragen zijn ondertussen allemaal binnen. Afspraak: voortaan zulke leningen wel vermelden. 6.Verslag kascontrole-commissie:mevrouw Van Tol en de heer Volkers hebben de kas gecontroleerd en alles in perfecte staat bevonden.Ook de persoonlijke lening hebben ze gezien.De vereniging heeft een uiterst nauwkeurige penningmeester.Mevrouw Gorter kon door ziekte niet meehelpen bij de controle. 7.Benoeming kascontrole: mevrouw Van Tol treedt af en wordt door Jaap Lont bedankt voor het verrichte werk. Elbert Volkers en Annie Gorter blijven aan.Nieuw lid:mevrouw N.Hoek-Lont. 8.Verslag redaktiecommissie:Nettie Rienstra vraagt of er geen ander woord is voor "krantje".Dat is zo snel niet voor handen.De redaktie bestaat in 1992 uit; de dames Rienstra,Boersen,Van Tol,Modder en Fijnheer. Mevrouw Kooij-Smid is afgetreden wegens andere drukte.Zij wordt bedankt voor het werk.Jaap Lont bedankt de hele redaktie voor inzet en geleverd werk.Ga zo door 9.Vaststelling contributie: laten zoals het is. Het bestuur zoekt wel naar bronnen voor meer inkomsten, omdat o.a. de kosten van het krantje nogal zwaar op de begroting drukken.Bestuur en redaktie hebben voorlopig besloten op beperkte schaal sponsoring te proberen of advertenties.Daar wordt nog aan gewerkt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 5