352 OPROEP LEDENVERGADERING Algemene ledenvergadering op woensdag 3 maart 1993 in de Openbare Bibliotheek Kerkplein 23 te Hippolytushoef. Aanvang:20.00 uur. Agenda: I.Opening 2.Mededelingen 3.Notulen jaarvergadering d.d.17-3-1992 (zie dit blad) 4.Jaarverslag secretaris (zie dit blad) 5.Financieel overzicht penningmeester (zie dit blad) 6.Verslag kascontrolecommissie (de dames Gorter en Hoek en de heer Volkerts) 7.Benoeming nieuw kascontrolecommissielid i.v.m.reglementair aftreden van mevrouw A.Gorter. 8.Verslag redactiecommissie (zie dit blad) en benoeming redactie 1993.Het bestuur stelt voor om de redactie bestaande uit: N.Rienstra-Mulder voorzitter M.Boersen-Bron secretaris NFij nheer-Rotgans B.Modder-den Drijver W.E.A.van Tol ook voor-1993 te benoemen. 9.Vaststelling contributie 1993. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 1993 te handhaven op f 25,- voor leden en f 12,50 voor huisgenootleden. 10.Bestuursverkiezing T.Lont-Lont is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de ledenvergadering schriftelijk worden opgegeven mits deze opgave vergezeld is van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. Het bestuur stelt voor H.Panjer,Gasthuisweg 19,Den Oever te benoemen als bestuurslid. Hij heeft het afgelopen jaar reeds als adspirant-bestuurslid meegewerkt. II.Rondvraag 12.Sluiting. PAUZE Na de pauze worden dia's vertoond van de portretten, die in de Westerlander kerk tentoongesteld zijn in oktober 1992. T.Lont-Lont zal bij een aantal dia's vertellen. Notulen van de jaarvergadering gehouden op 17-3-1992 in de biblitheek te Hippolytushoef Aanwezig van het bestuurvoorzitter Jaap Lont, secretaris Jaap Fijnheer.de leden Marietje Boersen-Bron en Tannie Lont-Lont. De penningmeester Menno Smit is afwezig i.v.m.geboorte zoon.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 4