303 algemeen waren de kerkeraadsleden wel tevreden doch men vond niet goed dat de aannemer Poel bij zeer regenachtig weer eerst de zolder van de eerste verdieping had gelegd voordat hij het gebouw voorzien had van een dakbeschot. De planken van die zoldering waren zeer nat geworden en hoewel de aannemer gewaarschuwd was geworden, was hij toch zijn gang gegaan. Daar de kerkeraad zich geroepen gevoelt en het zijn plicht acht nauwkeurig op den bouw t'oe te zien, terwijl ook de kerkeraadsleden dikwijls ieder af zonderlijk zich van den toestand vergewissen, acht men 't noodig tegen den aannemer te zeggen dat hij de geheele zoldering er maar uit moet werpen zoodra zich eenig gebrek begint te vertoonen. Den 8sten Augustus kwamen de kerkeraadsleden bij elkaar. Eerst ging men de in aanbouw zijnde pastorie bezichtigen en daar vond men dat alles naar wensch ging. Gaarne zou men drie kasten op de slaapkamer wenschende aannemer wilde deze leveren als bijwerk voor de som van f 15,-. Den 25sten September vergadert de kerkeraad voor het eerst in de nieuwe pastorie Op den avond van den 19den November 1898 vergaderden de leden in de pastorie ten huize van de voorzitter. De kerkeraad was bij elkaar gekomen om na te zien de rekening en verantwoording der gelden den pastoriebouw betreffende. De tabellen der inkomsten en uitgaven werden nauwkeurig nagezien en in orde bevonden, terwijl nog een batig saldo van f 3,50 in kas werd gevonden. De kerkeraad betuigde bij monde van de broeders P.Kuut en S.J.Klein zijn goedkeuring voor het beheer der gelden aan den voorzitter en was in t al gemeen zeer tevreden over alles, zowel over 't gebouw zelve als over de finantiële zijde van de zaak. Mocht de kerkeraad vroeger ook bezwaren gekoes terd hebben en tegen de uitgaven opgezien hebben, die eene nieuwe pastorie bouw noodzakelijk met zich zou brengen, nu alles achter de rug was, was men blij dat men overgegaan was tot het bouwen van deze pastorie, die een sieraad van het dorp was. De broeder F.Kuut was de tolk van de geheele ver gadering toen hij zijn geheele tevredenheid te kennen gaf en betuigde dat wij van geluk mochten spreken in deze zaak nu wij ongeveer f 2500,- cadeau en de resterende f 2500,- op gunstige conditie renteloos konden afbetalen. Mocht er evenwel nog iets te kort schieten dan kon de kerkeraad nog wel een kleine som tegen matige intrest hier op het eiland leenen,b.v. van Teedje Lont, onder voogdijschap van haar oom, broeder D.Lont Jz.te Stroe. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 33