302 Daar Prof. Cramer geschreven had wel eenige ondersteuning te willen geven mits de kerkeraad' een ervaren en betrouwbare architect uit de Helder of Alkmaar een plan liet maken en dat Haarlem er eveneens zoo over dacht, besloot de kerkeraad den architect Dekker van Anna Paulowna eens over te laten komen. In het begin van April kwam de opzigter Dekker en maakte met den kerkeraad een plan op. Men was van oordeel een eenvoudig vierkant huis met twee ver diepingen te bouwen. Aan den Heer Dekker werd gelast teekening en bestek te maken. 27 April 1898 heeft ten overstaan van den kerkeraad de openbare aanbesteding plaats van de te bouwen pastorie. Er zijn vijf inschrijvers, de laagste is Nanning J.Poel, aannemer te Hippolytushoef Hij verbindt zich de oude pastorie te verwijderen en de nieuwe op te bouwen voor een som van f 4790,-. Aan hem wordt direct het werk gegund op voorwaarde dat hij geen drie zooals op het bestek doch vijf ramen boven zal maken voor de ronde som van f 4800,-. Nog wordt besloten C.Klein tot dagelijks opzichter aan te stellen, een obli gatie ten bedrage van f 125,- op zijnen naam zal vernietigd worden als hij dagelijks getrouw het opzicht houdt. 16 Mei wordt een begin gemaakt met het afbreken van de oude pastorie. 22 Mei komt de kerkeraad bijeen om een gewichtige zaak te bespreken ten huize van de heer D.Lont. Volgens het bestek zouden twee muren van het oude gebouw kunnen blijven staan. Bij het afbreken bleek de westelijke muur echter niet meer in goede toestand te verkeeren, er vertoonde zich reeds een scheur, terwijl de op zichter bevreesd was dat de fundamenten van die muur niet hecht meer waren. Ook de noordelijke muur leverde, hoewel deze nog sterk was, bezwaren op daar in deze muur een deur volgemetseld zou moeten worden, terwijl er een opening voor een nieuwe deur ingemaakt moest worden. De muur zou daardoor verzwak ken. Om hierover te spreken kwamen de kerkeraadsleden met den opzichter Klein en den aannemer bijeen. Gaarne zou men, ook op voorstel van den aannemer Klein er toe overgaan om de twee resterende muren geheel af te breken en ze door nieuwe te vervangen, doch dit zou de aannemingssom met ongeveer f 250,- verhoogen Hoewel de kerkeraadsleden gaarne een hecht gebouw zouden verkiezen boven een zwak, maakte men toch bezwaar hiertoe over te gaan. Na langdurige bespre king en nadat de opzichter enaannemer zich voor een tijd verwijderd hadden, besloot men eindelijk met algemeene stemmen de oude muren te verwijderen en het gebouw geheel nieuw op te trekken. Nog diezelfde avond tekende de aannemer N.J.Poel een bewijs dat hij voor f 250,- de bestaande westelijke en noordelijke gevel van het gebouw zou wegbreken en geheel nieuw opmetse len met waalsteen benevens de noodige verzwaring der fundamenten. Ten slotte deelde de voorzitter mede dat hij een brief had opgesteld om dezen naar alle Doopsgezinde Gemeenten in ons land te zenden met aanvrage van eenige finan- tieele ondersteuning voor den nieuwen pastoriebouw. 15 Juli ontvangt Poel f 1000,-. 19 Juli nog f 1500,-. 24 Juli kwam de kerkeraad bijeen ten huize van den Voorzitter. Men was bij elkaar gekomen om het in aanbouw zijnde gebouw eens te bezien. Over het Vv

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 32