■mmm pp#; 293 De bekende predikant Nicolaas Pott, die van 1824 tot aan zijn dood in 1868 vierenveertig jaar voorganger was in de doopsgezinde gemeente op Wieringen, was zelf met een roomskatholielce vrouw getrouwd. Alleen toen deze vrouw, die er een groentezaakje op nahield, ook nog sterke drank meende te kunnen tappen, greep de kerkeraad in. Huwelijken met Hervormden zijn hier zeer veelvuldig", schrijft DsJ.N.Wiersma in 1890 zodat er onder de 220 leden niet meer dan 20 gezinnen worden aangetroffen, waar beiden man en vrouw Doopsgezind zijn. In gemengde gezinnen volgen de kinderen doorgaans de gezindte van den vader, tenzij die zich daaromtrent geheel onverschillig betoont en de moeder de kin deren derhalve ongedoopt laat." WETENSWAARDIGHEDEN We willen dit verhaal afsluiten met een paar wetenswaardigheden, die we aan troffen bij het doorlezen van de kerkeraadsnotulen. In november 1891 vraagt de leraar f 10,- uit de kerkekas voor het oprich ten van een kerstboom". 't Verwarmen van de kerk is ook een probleem. Tot nu toe was de kerk onver warmd,- maar een kachel kost f 83,- en per zondag gaat er 50 cent aan brand stof door. Dit voorstel tot verwarming vindt geen genade bij de kerkeraad. Op 28 oktober 1898 komt er een voorstel van de leraar om zich krachtig te verzetten tegen het roken, pruimen en spuwen in de kerk. Met deze onreine gewoonte moet men stoppen. Daar is iedereen het van harte mee eens. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx het bovenstaande verhaal werd aangevuld en van bijlagen voorzien door NFijnheer-Rotgans WlERINOEft v

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 23