r t-r i -.n ot u 282 Dus wensch ik dat dit werk voor U tezaam mag wezen Een plaats van waren dienst, om God den Heer te vreezen, Uw leeraar zij van God hiertoe door Zijnen Geest Begunstigd tot dit werk, dat hij den Heere vreest. De eerste samenkomst in 't vernieuwde gebouw had de 21e oktober 1804 plaats, toen de leraar voorging met een rede over Haggai 11:10: "De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Here der Heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de Here der Heerscharen." VERGADERPLAATS TE HIPPOLYTUSHOEF Zoals boven reeds vermeld moest het gebouw te Hippolytushoef (in de Elft, bij de Slingerweg) in 1776 vernieuwd worden. De verbouwing werd betaald door vrijwillige giften van de leden. Wognum tekent in de notulen aan dat Cornells Adriaan Smit alleen f 500,- en de overige leden met elkaar ruim f 400,- daar voor bijdroegen. Hij verzwijgt echter hetgeen Ds.Pott bekend was en door deze werd opgetekend- dat hij zelf een gift van f 1000,schonk. Ter vergelijking een arbeider verdiende in die tijd ongeveer f 250,- per jaar. Op 1 januari 1777 werd de herbouwde kerk in gebruik genomen. Cornells Wagema- ker- die in 1740 als leraar aan Wognum was toegevoegd- hield een feestrede over de eerste brief van Petrus hoofdstuk 2 vers 4 en 5): "En komt tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis...." In 1860 was dit gebouw weer aan een grondig herstel toe, doch dankzij een legaat van zuster Lijsbet Veerdig - en verder met bijdragen van rijk, pro vincie en doopsgezinde zustergemeenten - kon een geheel nieuw gebouw thans nog bestaande in de Vermaningssteeg gebouwd worden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 12