PLAATSELIJKE VERORDENING TOT WERING VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN in de gemeente Wieringen. 14 October 1871. Art1 Tot de besmettelijke ziekten worden gerekend Cholera, tijphus en tijphus- koortsen, kwaadaardige keelontsteking, roodvonk, mazelen, pokken en verder alle ziekten, welke als zoodanig door Burgemeester en Wethouders, op advies van den geneeskundigen ambtenaar tot wiens inspectie de gemeente behoort, worden aangewezen. ui Je Ingewanden'. Art2 Het hoofd des huisgezins, waarin eene besmettelijke ziekte is uitgebroken, geeft daarvan onverwijld kennis, of doet daarvan kennisgeven ter Secreta rie, en is verplicht aan de huisdeur zijner woning een bord of papier te hechten waarop in duidelijke letters de naam der ziekte vermeld staat. Art.3. Het is verboden om uit een huis, waarin zich eene besmettelijke ziekte heeft geopenbaard, kinderen naar eenige school te zenden of aldaar toe te laten. De school wordt gesloten, zoodra in het huis, waarin de school ge houden wordt of waarmede zij in verbinding staat, zich eene besmettelijke ziekte heeft geopenbaard. De kinderen worden eerst dan weder ter school toegelaten of de school heropend, wanneer volgens de verklaring van den geneeskundige het gevaar voor besmetting is geweken. Als school wordt ook beschouwd elke bewaarplaats of verzameling van kinderen. Art.4. Het is verboden om op eenige school, hoe ook genaamd, kinderen aan te nemen zonder eene schriftelijke verklaring van een bevoegd geneeskundige, dat zij gevaccineerd zijn of de kinderziekte gehad hebben. Art.5 De kleedingstukkenhet beddegoed enz. van lijders of overledenen aan eene besmettelijke ziekte, worden op last van Burgemeester en Wethouders gedes infecteerd en gereinigd of zoonodig onteigend of verbrand. De woning, waarin een lijder aan eene besmettelijke ziekte verpleegd werd, wordt zoodra moge lijk gedesinfecteerd en schoongemaakt. I ZAAK hi/ hï'-c/ï (Z& iLrarrip O, WaL doel jiiijn buikje WaL heli y.U De yiljur ,1 Wijlin fjipÉt lunar u 101 Vtfi'dwiüirn B;J I jrutirtiik dei' mi.'Jir.riH-n aal* ik"- !>U'Un iij, i' o o<'i' Ji éSjaook U IhJi*r,siOj my weer!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 3