Raadsnotulen van mei 1892: Er is een schrijven van de inspecteur Telegraphie met het verzoek het telefoonkantoor te verplaatsen naar de nieuwe havenmeesterswoning aan de Haukes en de te benoemen havenmeester te belasten met de telefoon dienst De Raad besluit nog even af te wachten en eerst te bekijken of de nieu we havenmeester wel geschikt is om de telefoondienst te behartigen en of hij het telefoneren wel zal kunnen leren. De havenfeestcommissie nodigt de gemeenteraad uit om de officiële inge bruikname van de Haukeshaven bij te wonen. n.b. Dit is het enige bericht dat in de raadsnotulen over de opening van de haven te vinden is. Ook na de opening wordt er niet over gespro ken Raadsnotulen augustus 1892: De raad praat voor het eerst over het afkopen van de tienden en besluit met 5 tegen 2 stemmen Heijblok en Tijsen een voorstel daartoe te steunen NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL EXCURSIE OP ZATERDAG 16 MEI. Het bestuur nodigt u uit deel te nemen aan een excursie naar het Polderhuis van WieringerwaardU wordt om 14.00 uur in het nabij gelegen Wapen van Wieringerwaard verwacht. Voorzitter J.Lont zal daar iets vertellen over Wieringer families, die naar de Wieringerwaard geemigreerd zijn. Daarna worden we door de heer Hemkeeigenaar van het Polderhuis, rondge leid Als de groep te groot wordt, zijn er mogelijkheden die middag nog andere dingen te doen. Koste.: voor leren f 2,50 per persoon. Als u wilt deelnemen, geef dan een berichtje aan de secretaris J.Fijnheer, Baljuwstraat 6, 1785 SJ Den Helder, tel.02230 - 33888. Niet-leden kunnen ook deelnemen, van hen wordt f 7,50 als tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Als u geen vervoer hebt naar Wieringerwaard, wilt u dan overleg plegen met één van de bestuursleden. Wij zullen dan een oplos sing proberen te vinden. Tot ziens op 16 mei. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 25