jö i mjg, 270. Mina Post gaat teugenwoordig op de fiets van Westerlangd naar Noefer, naar der dochter. Den hed ze een wekker in een doek knoopt en die hangt ze an d'r stuur. So ken ze evengoed zien hoe laat et is De lammere benne best groeit dut jaar en de skèpe benne ok weer he- legaar opperdan. We heawe gien soagers had,dat is best gaan. Nou peet ik skoai weer uut en tot de are keer den maar weer. uw nicht Maartje. UIT DE RAADSNOTULEN VAN 100 JAAR GELEDEN. Uit de notulen blijkt, dat Oosterland maar moeilijk een nieuwe onder wijzer aan de school kan krijgen. In de raad van 5 februari 1892 wordt uit de voordracht van drie: 1Lucas Renkema te Noordwijk 2. Jan de Weerd te Veendam 3. Jan Oosterhoff te Hoogezand benoemd Lucas Renkema. Maar in de Raad van 8 maart 1892 maakt de burgemeester bekend dat de heer Renkema bedankt. Nieuwe voordracht: 1. J.de Weerd 2. J.Oosterhoff 3. H.J.Pool De Weerd wordt benoemd. Raad van 22 maart 1892: nu bedankt ook J.de Weerd voor de baan. Er wordt opnieuw gestemd tussen Oosterhoff en Pool.Met algemene stemmen J.Oosterhoff. In diezelfde raadsvergadering wordt besloten Mej.A.Wijn een gratifi catie te geven voor haar hulp als kwekelinge aan de 0.L.S.Oosterland van f 50,-, omdat nog steeds een onderwijzer afwezig is. Op 12 april is er weer Raad en jawel ook Oosterhoff bedankt voor de eer. Nu wordt zonder voordracht met algemene stemmen benoemd de heer H.J.Pool. En men besluit mej.A.Wijn f 50,- per kwartaal te geven zolang er geen onderwijzer op Oosterland is. In de Raad van 13 mei wordt bekend gemaakt, dat de heer Pool per 1 juni in dienst zal treden. Maar in de Raad van 20 december 1892 wordt aan mej.A.Wijn een som van f 62,50 uitbetaald i.v.m. afwezigheid van H.Pool in het 3e en 4e kwartaal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 24