262. is zoo heel veel meer voor onderhoud van de wegen te voteeren als heden het geval is. Op eene begrooting van ongeveer f 25000,- waarvan alleen het on derwijs f 12000,- eischt wordt ongeveer f 2000,- uitgetrokken voor onder houd, enz. van de wegen. Het is dan ook eene bepaalde onmogelijkheid om een bedrag van f 40000.- alleen voor rekening der gemeente te besteden aan verbe tering van de wegen. Toch moet getracht worden de verbetering tot stand te brengen en waar de middelen der gemeente te kort schieten is onze hoop gevestigd op het Rijk en de Provincie, opdat de kosten van deze voor Wieringen zoo belangrijke en urgente zaak door het Rijk, de Provincie en de Gemeente elk voor een derde gedeelte worden gedragen. Met gepasten eerbied wenden wij ons daarom namens den Raad dezer ge meente tot Uwe Exc. met het eerbiedig verzoek te willen bevorderen dat als bijdrage in de kosten van het aanbrengen van een nieuwe wijze van beharding op de wegen dezer gemeente eene subsidie wordt verleend groot l/3e deel dier kosten of ten hoogste f 14000.-. Burgem. en Weth. van Wieringen APeereboom De Secretaris H.J.Bruul 18) Ingenieur F.S.Langen van Rijkswaterstaat krijgt opdracht een beschrijving en een kostenplaatje te maken.Omdat het zoveel aardige informatie bevat, wordt zijn brief hieronder bijna onverkort weergegeven. 191 2 September 1916: De wegen op de eilanden zijn uit de aard der zaak van vrijwel uitsluitend lokaal belang.Het is voor zoover mij bekend niet de gewoonte subsidien te verleenen voor de verbetering van louter plaatselijk verkeer.Toch zijn voor de eilanden daarop vele uitzonderingen gemaakt. Het is thans de gemeente Wieringen die een bijdrage ver zoekt in de kosten, die zij meent noodig te hebben voor de verbetering harer hoofdwegen. De hoofdweg van Wieringen doorsnijdt het eiland van Oost tot West en loopt van de aanlegplaats nabij Den Oever door de dorpen Den Oever, Oosterland, Hypolitushoef en Westerland naar de Quarantaineplaats. Een zijweg loopt naar de haven aan De Haukes. Behalve een klein gedeelte van ongeveer 900 M. dat als het ware de binnenberm vormt van den Molgerdijk en dat in beheer en onderhoud is bij het Rijk, wordt deze geheele weg door de Gemeente onderhouden. De fegenwoordigen toestand van den weg is slecht. In den winter, na lang- durigen regen worden geheele stukken in bijna ondoorwaadbare modderpoelen veranderd en bij droogte is de hoeveelheid stof zeer groot. Op vele plaat sen Ls de deklaag geheel afgereden. De hoofdoorzaak van den slechten toestand van den weg moet daarin worden gezocht, dat het materiaal niet voldoet aan de betrekkelijk hooge verkeers- eischen. Behalve het gewone verkeer, dat op de meeste dergelijke wegen voor komt en dat hoofdzakelijk bestaat In het vervoer van brandstoffen, landbouw producten, veevoeder, hulpmeststoffen enz. wordt op Wieringen veel zeegras vervoerd naar en van plaatsen waar het gedroogd wordt. Vooral in natten toestand zijn deze vrachten zeer zwaar. De wegen nu die in 1865-1866 zijn aangelegd, zijn samengesteld uit: een vlaklaag van gewone puin een laag geklopte puin dik 6 cm. een laag leem dik 3 cm. een laag grind dik 10 cm.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 16