261. Het vraagstuk van onderhoud der wegen is dan ook een onderwerp van voort durende zorg voor het gemeentebestuur; met de middelen die het ten dienste staan tracht het te doen wat mogelijk is, om de wegen in een behoorlijken staat van onderhoud te houden. Echter blijkt steeds meer dat gewoon onder houd bij de tegenwoordige wijze van beharding niet voldoende is.In 1900 werd de weg vanaf de Haukes tot den Oever opnieuw onder profiel gebracht en van een extra dikke laag grind voorzien; de hiermede in verband staande geld- leening is thans nog niet geheel afgelost; gedurende enkele jaren had dat werk een gunstigen invloed op den toestand doch al lang is niets meer van de toen aangebrachte verbetering te bespeuren. De overtuiging heeft daarom post gevat dat, zullen de wegen te Wieringen in behoorlijken staat blijven, een andere wijze van beharding moet worden aangebracht; dat alleen schijnt een middel te zijn om te komen tot een toestand die, gezien het drukke vracht verkeer, een onafwijsbare eisch is. Als de wijze van beharding welke voor onze hoofdwegen noodig is wordt des kundigen aangegeven het aanbrengen van klinkerbestrating op de meest drukke gedeelten en beharden met basaltslag. Van dat werk is eene begroting opgemaakt en bedraagt in totaal ruim f 40000,-. ÖOSTERLAND De gemeente Wieringen heeft echter over zeer beperkte middelen te beschik ken. Wel is waar komt in de gemeente niet veel armoede voor, doch kapitaal krachtig is de bevolking niet. Zoo worden op het kohier van hoofdelijken omslag voor het jaar 1916, groot 811 aanslagen, slechts 14 aanslagen aange troffen boven een bedrag van f 60.- en slechts 4 boven een bedrag van flOO,-. Het is dus in hoofdzaak eene belasting van den arbeid der bevolking. Waar de prijzen van bijna alle producten hoog zijn, terwijl ook hooge loonen worden verdiend, neemt het belastbaar inkomen wel toe; daar staat tegenover de uit gaven der gemeente door diezelfde stijging van prijzen en loonen toenemen, de salarissen dienen te worden verhoogd, enz.zoodat de gemeente niet in staat

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 15