67. UIT DE RAADSNOTULEN VAN 100 JAAR GELEDEN Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering in 1890 op 1 februari zaten in de raad: voorzitter C.J.J.van Kempen, burgemeester sinds 1 januari 1889, leden: J.Tijsen, P.P.Tijsen, Jb.Bais, W.Heijblok, Jb.Mosterd en H.A.J. Obreen Notulen 1. De heer Jb.N.Keijzer heeft in een schrijven kennis gegeven dat hij de benoeming tot armvoogd aanvaardt. 2. Jan Sz.Bakker schrijft dat hij ontslag wil nemen als lid van het College van Armvoogden wegens vergevorderde leeftijd. Dit wordt hem door de Raad eervol ontleend. In zijn plaats wordt uit een voordracht gedaan door het College van Armvoogden benoemd S.Jz.Rotgans. 3. De rekening en verantwoording van de bijzondere bewaarschool wordt behandeld en goedgekeurd. 4.Ingekomen een schrijven van M.Koorn verzoekende de boomen om de begraafplaats voor zijne woning te doen opsnoeijen en een oude gevaarlijke te mogen uitroeijen, om daarvoor een nieuw in te boeten." De Raad stemt toe, op voorwaarde dat de nieuw in te boeten boom van behoor lijke capaciteit moet zijn en dat uit de toestemming niet de gevolgtrekking mag worden gemaakt als zou dit een privilege zijn voor later". 5. J.Blaauboer vraagt om als makelaar in alle vakken te worden benoemd op Wieringen. Obreen vraagt zich af of er wel een makelaar bij moet, er is al een makelaar. Hem (Obreen) is nog niets gebleken van een behoefte. Raad besluit niet toe te stemmen. 6. B.en W. komen met een nieuw tarief voor schoolgelden naar aanleiding van de nieuwe wet van 8 december 1889. 7. De heer Bais vraagt tijdens de rondvraag of er aan de Haukes ook een brandspuit kan worden geplaatst. De Raad besluit het in handen te geven van B. en W. voor preadvies 8. De heer Mosterd stelt voor de honden te doen vastleggen gedurende het lammeren der schapen". xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EEN ONZER LEDEN MET ERE GENOEMD In het tijdschrift Molens", nr.18 april 1990 van de Vereniging tot behoud van molens in Nederland staat het volgende: Maar ook de vrijwilligersploeg was van onschatbare waarde.Diegenen onder hen die niet meer in een beroep werkzaam zijn, werkten vaak dag aan dag aan de molen door. Met ere mogen in dit verband worden genoemd Gerrit Zeiemaker, Sjaak Berkhout, Jan Gorter, P.Hoogewerf en P.Verwoerdt. Zij besteedden tot nu toe duizenden ürin~in~3i herbouw." Deze herbouw betrof de Medemblikker meelmolen, die op woensdag 9 mei j.l. door Prins Claus geopend is. Heel plezierig als leden van onze vereniging nog zo aktief kunnen en willen zijn en zich willen inzetten voor weer tot leven brengen c.q, behouden van een stukje historie. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 5