66. VELDNAMEN, OUDE MATEN EN PRIJZEN vervolg van de erfenis van Nan Rotgans, opgetekend 1830) 8. Een stuk land, gelegen in de banne Stroe op voorgenoemd eiland, genaamd TRIJN JACOBSWEID, groot vijfenvijftig roed, vijfendertig ellen, zesentwintig palm nieuwe of negentien snees, tien roed oude maat, belend G.Mulder ten zuiden en P.Kuut ten noorden, begroot op drie honderd negenenzestig guldens vijftig cents 369,50 9. Een stuk land gelegen als voren genaamd de VENAKKER, groot twee en veertig roed, vijftig ellen, zeven en tachtig palm nieuw of veertien snees, negentien roed, zes voet oude maat, belend R Vet ten oosten en D.Kuut ten westen, begroot op e'ln honderd vijftig guldens 150. 10. Een stuk land gelegen als voren genaamd de DAGEN, groot vijf en twintig roed, twaalf elle, zestien palm nieuw of acht snees, zeventien roed oude maat, belend Geertje Lont ten zuiden en P.Kuut ten noorden, begroot op zeven en negentig gulden veertig cents f 97,40 11.Een stuk land gelegen als voren, genaamd de LAAMAKKER, groot vier en dertig roed, zes elle, vier en dertig palm nieuw of twaalf snees oude maat, belend P.Kuut ten westen en politique armen Stroe ten oosten, begroot op twee hon derd en zestien gulden 216. 12. Een stuk land gelegen als voren, genaamd STRANDJE, groot vijf roed, tien ellen, zes en negentig palm nieuw of een snees, zestien roed oude maat. dit perceel is geheel door de zee weggeslagen en alzoo niet meer aanwezig) begroot op nihil 13. Een stuk land, gelegen als voren, genaamd de KR0GT, groot twee bunders, vijf roed, zeven en dertig ellen, acht en twintig palm nieuwe of twee en zeventig snees, zeven roed, oude^maat» belend A.Klein ten noorden en de Walsloot ten zuiden, begroot op een duizend twee honderd guldens en vijftig cents f "00-» 14. De helft in een stuk land, gelegen als voren genaamd HET SLOT, en voor de helft groot twee en zeventig roed, zes en vijftig elle* vijf en dertig palm nieuwe of vijf en twintig snees, elf roed, drie voet oude maat, belend de Togt ten oosten en de Walsloot ten westen, begroot op twee honderd vier gul den veertig cents 204.40 15. Een stuk land, gelegen als voren, genaamd HAARTJE FRANS VENTJE, groot twintig roed, vijftig ellen, negentig palm nieuwe of zeven snees, vier roed, zes voet oude maat, belend P.Lont ten westen en N.de Jong ten oosten, begroot op vijfig guldens veertig cents f 50.40 16. Een stuk land gelegen als voren, genaamd DE KAAKDEVEN, groot ee'n bunder, drie roeden, negen entagtig el, negen en twintig palm nieuwe of zes en der tig snees, twaalf roed oude maat, belend N.de Jong ten noorden en de Togt ten zuiden, begroot op een honderd drie en tagtig guldens f 183. 17. Een stuk land, gelegen als voren, genaamd *T VENTJE BIJ DE K00IJ, groot drie en vijftig roed, zes en dertig el, zeven en vijftig palm nieuwe of achttien snees, zestien roed oude maat, belend Schelt Nansz. ten zuiden en P.Lont ten noorden, begroot op twee honderd vijf en twintig guldens zestig cents 225.60 wordt vervolgd) e je s sc see =e: ts« *s a s s a= e s*

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 4