64 Rectificatie In ons themanummer Meidagen 1940 is in het verhaal van Ko Hesse en Geer en Kees Verfaille een fout geconstateerd. Er wordt gesproken over Meiert Smid, die een onderscheiding kreeg. Dit moet echter zijn: Jan Smid, geboren 29-06-1908. Deze onderscheiding was een oorlogsherinneringskruis voor algemene bijzondere krijgsverrichtingen. De redaktie biedt de familie Smid haar verontschulgigingen aan. Onderscheidingen H, M. de Koningin heeft heden te Assen een groot aantal onderschei dingen uitgereikt. H, M. heeft be noemd tot: Rkldor der vierde klasse der Mili taire Willemsorde: res.-ger>.-majoor van den peneralen «laf H. Koot, com mandant der voormalige Binnenland- sche Str^dkrachten; res,-kolonel Jhr. P. J. Six, gewezen ohef staf orde dienst, geweien commandant der be- wakhvgstroepen: res.-lult.-kolonel J. J, F. Borghouti, geweien com mandant van het strUdend gedeelte der Binnenlandschè Strijdkrachten, l plaatsvervangend commandant dezer strijdkrachten; den gepenslonneerden majoor J. Malllncrodt; lste luit Pluschiert; vaandrig Dekker korporaal Scheepstra. Voorts heeft H.M# toegekend den bronzen leeurw aan: res.-lult.-kol. Si- perda,^ lult.-koÜ J. van RhUn, res.- ksmlteln J. Gorter, res.-kaplteln P. H. HaVnen, res.-eerate-luit. S. M. van Maan en, eerste luit de Jager, res.- eerste-ldlt. J. A. Steman, «igeant C. van Gellecunv: sergeant P.^Kiewiet, wachtmeester - L. W. J. Horyaana, waohUue^r JU -J. A. Moree. w«j»L meester-capitulant L. Lei^n, ..aoldaat C. van'BeaSen, soldaat A. van Groen, soldaat J.IA., Simonls, «oldaat J. J LSol. ,,.r Hei bronzen kruis heeft HM. toe gekend aan: res.-luit.-koL Mutters, res.-majoor mrC. J. F. Caljé, res.- kapltein ir. G. van Loon, res.-eerste- luit. W. A. van. Breukelen, res.-eerste- lult, Jhr, E. L. A. van Nispen tot Pannerden, res.-offlcler van gezond heid der 2a kl. L, J. A. Verberne, res.-tweede-luit. C. L. Oversler, ser geant H. J. M. van den Brule, ser geant C. P. A. van Muyden, res- wachtmeeeter W. J. van Hoorn Alke- ma, korporaal D. Fruyt, korporaal de Leeuw, korporaal G. Mommaas, korporaal-vliegUilgmaker Chr. Streef- keikT soldaat C A. M. daat J. Prinse, soldaat J. Schenk, soldaat J. Smid, soldaat D. Snyder, soldaat C. J. van Zweeden, soldaat W. Pronk, soldaa-t-vlieglulgmaker M. W. W. van Noord. Het kruis van verdienste ls toege kend aan: luit-kol. J. Dam Backer, res.-officier van gezondheid 2e kl. H. G. Verdonk, sowaat-ikkenverpleger P. Smulders. De brónoen leeuw is eveneens toe- eckend. doch' wordt later uitgereikt verblijf in, Ned-Indil aan: sergeant B. van Heyningen en ser geant A. van der Schoor. Trouw 30-08-1946 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EXCURSIE KORNWERDERZAND Een niet verwachte grote groep belangstellenden begaf zich op zondagmiddag 20 mei naar de Kazematten van Kornwerderzand. Rond de 50 personen heeft een leuke middag gehad. Prachtig weer, een interessant museum en een lezing in de open lucht toe. De heer Salverda heeft nog een manmoedige poging onder nomen om ons rond te leiden, maar het gezelschap was te groot en bovendien waren er nog een ongekend aantal andere belangstellenden. Maar al met al een geslaagde middag. De heer Bongers, die de lezing verzorgde, heeft het boek Afsluitdijk 1940 geschreven. Wie belangstelling heeft voor dit boek om te lezen, kan de secre taris bellen 02230 - 33888). Hij heeft het boek in zijn bezit. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 2