3 ft. M1XISTE1UE VAX K1NAXCI ËX. Clara Jansrtorlilcr. vrouwe var. Siumvoutlc. HIJ VOi'ltM'-l lot ■li: Nnlrrlnnils.c.lio Slotslbcoiirsuit ran Smuid..!; I Iit-ormhcr 1031, n". Dc Minister smii Finnufcibii maalt nirrbii, inativdio artikel 4 .Itr wot van 3 At.fil H>23 iSlnultfilnil n". llim, Irnudmule wUefr fWV' van trc-i: gedoclt.! der si.ichimm'r,. air, bcdf-uid in artikel L der nul van it M.rart IKOJ iNïi'i.'M/ii'/ it". I l"r. hpeuUiar, ml t),i ai lila! tl van ,;e fijt# mie lelt) wuï ItrduTdik' Vtinrliitipipc plail l.cl vcrdneling van do S^dc". tOebeiiuonmiiD rlati tie thansOpgö- Ituvcu sliili'ing vim weduwe van mr. A runt Franc van der Meer. 01 Oplap]»fed" van 23 Januari 151)9, in weUUeii vorm in:.,loten cn verzegeld eti int ilnódo geopend, noluriecle testamenten van «1 Maart 1003 en 12 Augustus 10.0, vcihalcn, het errsU» veer den nota ris Adrlntu» Jnnsz. Utficnland en het tweede voor den notaris Harmon Corn dis 0v ergonV. Kur.Umrl ni.mitiaal f óH 000 2',', iasrhiijvinpun Nationale Sëlititö verni&iMfiil met de inmiddels? vewhencn rente en de afkoopsom eeimr erfpacht ad f S per jaar, verminderd mei de kosten tier liquidatie, tc verdedig n ouder de personen, genoemd in i bjfem.il viuinelde Ujslen A en B, B]J deze verUfeclUig is zooveel mug dpi rekening gehouden loet uc bedoeling van de cl fla atïUc r TOEIiICIITliN'lï. Hei kapilaa! hcs'.oml bi] dn ophclllng -Ier stichting uil: 1°. een kapitaal uil f 0331300 tiïnmuianl): 2?; een erfpacht jd f i) per jaar ion laste van jlirrStcfngracnl van Du ivo n vi,oi de op oen un merend goed in do gemeentezeer. stholen. Hieromtrent woedt opccmciki, dal laaUlonnoenide pnclit logen den penmug 20 :s nfecicorht en dal volgens artikel 2 dor wel v.i'r 3 April 1'1-j: iSluilfwlutl n". lfibl van du: veikoop Van lieL fcani'é'iü dienev. tc- worden uiicczonderd insduljvineêu op liet G rooi heek der Nationale Schuld, rentende iilii tol oen ge- zomenHjk budrtig van f 14000. Uil de rente 'at; deze inschrijvingen dienen nt. in den ver volge jaarlpks de volgende uiikrcringcu te worden gedaan; a eon iiil'-'.iing groot f 3W aan dun vonfz.tier '-an de Uicolegiseiie faculteit der Rijksuniversiteit te heiden icr ver- rieeliiic onder tv.ee .itn.lcnten m de theologie aldaar; b. cmi iiitksoriug nd r 50 aan de meenten van liet Oude Mannen- et) Vrouwen lm is in do l'a pulls leeg te Dell u voor een blijden manlcjjd. overschietende gelden wordcr. veri.ecld midcv do welligu 'stemme!ir.qiu dm o.ii.ist^tei, geuueriid in Ju «vurige door iiu.ir K-prokcn legaten, t, w.; Begaat 1, Onder Je descendenten van Adrittan Uendriksi. ran fel 1 moetic. r II. Onder de descendenten van IJyyolilus Arentsz. Verhoud;. -III. Onder dc descendenten van Ctuas Pieters:. de Boni. r IV. Onder dc descendenten van Elisabeth en Jan Giaasz. van Toornoiiit. V". Onder de descendenten van Jannetje Geivitsdr. VI. On'ler de descendenten van Maydulccnlje Cor- ntlisdachier. VII. Clnilei' de behoejline ufhuxde rediistieeMa S((HtHliciinj'eit van ,!e et ll.ratsicr, die r.ich riaartoo hebben aincciritld vóór 1 Apiil 1031, liet ::.g. HtiKciijksfoiids.. A «12»3t'..Pi uil 'iu iile van liet teaat. ubMt ïb' LtMS|il>-i- •Ittöaiirlti bui belmi.vo van de wetUim afslanmitiUngfn va» ■fjïilllV HenitsJm liter. slnitR inmn m-eii uiti.euiitigi .1 imvr iliii «U.en .-n zich tijdens de tb|Hl.telu der stielitmij gwi. idi -ti'ii liHilien tmu'jeinel.i. weidt dil legaat, znuiuedc het re "ial aan der testatrice lioliuefltcn viietitl.'n, Vrd'.i'l'l muter de bnvrnei-iiuen.de leaateu, waaidnur (iuzc licit ouderling l-n ieli',i van bel kapitaal vcvlmutlen naar du liienia vermelde ovenmbiglièbl: 1. legaat Tcllcrnode 9,3 2. Vcrliouck 2,3 3. de Bont 1.0 4. Toornvliet 1,0 5. J. Ocrritdr. 0,8 r 6. Magd». Corn'.dr. 0,0 7. Huwel])ksfnnd3 35,0 Te zamen 100,0 Aan dn declperccliligdcn In de onder A genoemdo legaten wordt uitgekeerd; h^nt |0. een aandeel in liet kapitaal, evenredig aan de door hllf laatslclilk genuien of trjckomendc rente, In den ouders taan den slaat A aelitnr r*|^ naam vermeld. Derc aandeclen worden als volgt berekend: Eerst wordt vnstgcsleid het evenredig aandeel in liet r.umlnna, kapitaal dooi" vcrmenievuldiglne der bovenbedoelde lente met 40. Het aldus gevonden bedrag wordt tot bel aandeel in bet refel kapitaal herleid door omrekening legen den koers, welke geldt bij den verkoop der Inschrijvingen op hel Oroolboek. Ingevolge artikel 2 der in hoofde dezes genoemde wel; i»u. evunlueele aeijterstnlhge ien'^; 3" e"a voor alle rerhthebbenden in elk dezer legaten gelijk aandeel in bel bedrag, dat pel legaal ovorMyfl, nadat de boven bedoelde onder 1°. genoemdo nandeden in bet kapitaal spn vastgesteld. ,rt Afstamnioliiige», die. hoewel bekend, weh van af Itllu niet meer vour een uilkeciiiii hebben nengemeid, kunnen geacht wolden daarmee bl]|k te liebbell gegeven, geen p.rtl.4 lu sMUm op do hun nankoinondo rente en z]jn niet in dit verdeclings- plan opgenumen. Bil de verdoe ling van do gelden van liet onder B genoemde huweliikslonds is poirnelit een oplossing to vinden, die zooveel mocolllk bonntWiXirdl aan do bedoeling van de er Haat ster. Pose had dil Wast ingesteld tot .uyihylikinghe vao joiismntia en jon ceded ilereu van haar geslachte, dyct van doen Sermon niece n hebben". Deze bepaling is zoo vee! mogelijk IctLerltjk nagekomen, mitsdien z]|n In den hierna onder B genoemden staat alleen opernoinorr de lie heeft l;e gehuwde leriuslmcksctie -fti?nimr-l:n!",ii van de »evtntrir.r. Ouder ilewtn zullrn de cot-lee van dit legaat Eelijkel])k wórden verdeeld. Hierbij wordt opgemerkt, dat de termijn voor canmeld-.ng om arl minis tralie vc redenen bij beschikking van. den .u 111 'Sf e van Fir.aiitiCn. bekendgemaakt in de Wtuifveouraei vsn 2óf'2G Januari 1021. n", IK, werd nCgcslotea op 1 April 1024- Dit vei deel ingsplan wordt openbaar gemaakt in de rjtrnifs- coara»(en van I December 1024, 2/3 Januari 1020 ui 2 Fe bruari 1025. i Belanghebbenden hebben de bevoegdheid fttmne cvenluecie bezwaren, onder oveHegging vim de nocdige bewijsstukken, vóór 1 Auro&UlS 1023 smriflelijk kenbaar te maker, aan liet Ministerie van Financiën (Bureau btichtinvent. ReltingUebbenden zijn verplicht var. oveiilueelc aercsveian- dering kennis te it-wcn aan genoemd Buicau. M'-dclcjIiu" va Ti de ophcrtlnc ücr oürltliiig werd ge-laan m do7loaf.J'.cMiin«l van 3 Mei 1022. n'. S6, terwijl c-^r. oproep ywr greadigden werd guplüatst in do ó'tuitfscmu-niil van .J Juni 192-2, u°. 117.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 12