Verpachting. Donderdag 22 Februari 1917, Uitbetaling j winst nesgras Zaterdag 28 Januari a.s„ zeegrasmaaiers, persoonlijk jaarlrjksche verpach ting van grasgewas wier- en andere vis- scherijén De uitbetaling van ieders aandeel geschiedt op des morgens van 9 tot 12 uur en des middags van 2 tot 4 uur, ten kantore van den gemeente-ontvanger. De maaiers gelieven rich Dijkgraaf en Heemraden van het Heem raadschap WIERINGEN, brengen door de ze ter kennis van belanghebbenden dat de zal plaats hebben op des voormiddags te 10 ure in het lokaal van den heer Jb. RRUUL. Wieringen, 9 Februari 1917. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, Jb. N. KEIJZER, Voorzitter O. J. BOSKER, Secretaris. ook Duitsers, Spanjaarden, Engelsen, Zwitsers, Noren, een Pool, een Bul gaarse, een Amerikaan en Australiërs kwamen kijken. Met een busje kwamen biologiestudenten van de universiteit van Nijmegen, nadat hun professor de tentoonstelling gezien had. Zelfs verslaggevers van Trouw en De Volkskrant bekeken het tentoon gestelde en schreven er aardige artikelen over in hun dagbladen. Maar natuurlijk herkenden de oude Wieringers hun familie op de foto's en op de namenlijsten. De gegevens over de geschiedenis van zeewier zullen bewaard blijven in het archief van de Historische Vereniging. Het betuur hoopt volgend jaar weer een verantwoorde tentoonstelling in het Museum Jan Lont te verzorgen. 13 OMRINGD DOOR WIER: EEN SUCCES I De tentoonstelling, die onder deze naam in het Museum Jan Lont is ingericht door het bestuur van de Historische Vereni ging Wieringen is een succes geworden. In de 10 weken van de Toer-in, in het kader waarvan deze tentoonstelling plaats vond, hebben zo'n 1000 mensen het museum weten te vinden.Natuurlijk was de stamboom van de Tijsens een echte'publiekstrekkermaar de geschie denis van het zeewier vonden de bezoe kers ook interessant. Ongeveer 70 van de bezoekers kwam van buiten Wieringen, de tentoonstelling was duidelijk een toeristische trek pleister. Niet alleen Nederlanders, Burgemeester en Wethouders van Wieringen brengen ter ken nis van de dat de winst, gevallen op den verkoop van den oogst 1920, onder hen tal worden verdeeld. aldaar te vervoegen. Wieringen, 26 Januari 1922. Burgem. en Welh. voornoemd. L. C. KOtFF. De Secretaris, VAN DUIN.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 7