VERVOLG VAN POMEREN Rectificatie doopdatum Jacobus van Pomeren: 24 oktober 1731. Inventaris der Penningen, behorende aan Sijtje Pieters Wigbout, dogter van Pieter Wigbout, schoolmeester alhier, geteelt bij Maartje Sijmons Moolenaar Saliger dogter, die hetselve weeskind aanbestorven sijn uijt de boedel van haar grootmoeder Saliger Marijtje Moolenaar volgens afrekening en Slot ge daan bij de voogden van het voornoemde kind met namen: Hendrik Bond en J.W. Caarl bedragende de gehele erfenisse uit de gemelde boedel aan Sijtje Pie ters Wigbout een somma van 1 hondert gulden, welke somma met consent van schepenen van Ipolitushoef blijft berusten onder haar vader, Pieter Wigbout gelijk mede comparanten gemelde Pieter Wigbout dewelke bekende gemelde somma van 1 hondert gulden onder hem te hebben. Actum Wieringen den 18 Februarij 1750 Foppe Jansz. Koster Cornelis Nannes. Uit het 2e huwelijk van Sijtjes vader Pieter Wigbout met Willemijntje Visser, afkomstig uit Beverwijk: Jacob Wigbout, de mengeldichtergeboren 1760. De 1. 2. 6 kinderen uit het huwelijk van Jacobus van Pomeren en Sijtje Wigbout: Maartje gedoopt 2 Augustus 1767, gestorven voor 21 Augustus 1774. Cornelis gedoopt 10 September 1769, met attestatie van Alkmaar gete kend den 30 Mei 1788, vertrokken met attestatie naar Amster dam 5 Julij 1788. Ingetekent 15 September 1793 De Heer Mr. Cs. van Pomeren met Mej. Alijda de Wit. Zijn naam ben ik niet meer tegengekomen. Hoogstwaarschijnlijk is hij de persoon over wie gesproken wordt in de Hoornsche Kroniek: blz. 155 waar o.a. staat: De Fransche troepen, die van hier naar die plaatsen trokken maakten spoedig een eind aan die ongeregeldheden. In 't laatst van April werd er hier bekend gemaakt dat er een verkiezing zou plaats vinden, er werden 20 nieuwe represanten gekozen. Voorts werden tot secretarissen aangesteld: Cornelis van Pomeren en W.N.van Foreest. Op blz. 154: Omwentelingen in de Republiek, Cornelis van Pomeren, advocaat. Zo nu en dan wordt de naam Van Pomeren met mm geschreven. Persoonlijk denk ik, dat dit komt door de uitspraak. 3. Pieter geboren 19 Junij 1772, gestorven te Wieringen 30 Augustus 1834. Met attestatie van Alkmaar 25 Maart 1792. Ik kom later op deze nr.3 terug. 4. Maartje gedoopt 21 Augustus 1774, begraven 24 December 1791. 5. Geertruijda geboren 23 Februarij 1777, sterfdatum onbekend. 6. Catharina gedoopt 13 October 1780,. gestorven 21 November 1783. Pieter 3 van Pomeren: Pieter werd op 21 Junij 1772 gedoopt. Hij had bij Geertje Maijerts Heijblok een natuurlijke dochter.: Pietertje

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 5