e en I I At. TIJSEN y DE BOERDERIJ/BAKKERIJ VAN DE FAMILIE TIJSEN TE WESTERLAND. Op de Westerlanderweg nr.34 staat de boerderij, welke jarenlang door de Familie Tijsen werd bewoond. Op de gevelsteen staat het volgende te lezen: 1848 P D V 1850 A J M". Volgens overlevering is er tijdens de bouw brand geweest, zodat men opnieuw moest beginnen. Dit zou de verklaring zijn voor de jaartallen. De initialen zijn van de eerste bewoners: Pieter de Vries landman) en zijn vrouw Ariaantje Mostert. Op 23 juni 1852 leenden zij f 2000,- van Jacob Abraham Machiels, wonende op de Amstel in Amsterdam. Onderpand voor deze lening waren een huisraans- woning en een partij bouw- en weiland, alle gelegen in Sectie D, nrs. 96/ 612/ 618/ 797/ 799/ 814 en 815 en een deel wei- en hooiland in de polder Hippolytushoef Sectie C,nrs. 837 en 838. Na het overlijden van zijn vtouv op 19 mei 1857 was Pieter de Vries debi teur van het genoemde kapitaal. Het gaat hem kennelijk niet voor de wind, vanaf 23 juni 1859 blijft hij in gebreke met betalen. Op 16 april 1861 valt de klap. In logement Het Schippershuis te Hippolytushoef wordt, ten overstaan van notaris J.L.Kikkert Texel), tot veiling overgegaan. De verkoop verloopt als volgt: 1. Een huis en erf, staande en gelegen te Westerland, kadastraal bekend Sectie D,nr. 814 groot 80 ellen. 2. Een perceel bouwland genaamde 11 De Krogt kadastraal bekend Sectie D, nr. 815, groot 30 roeden 90 ellen. 3. Een perceel bouwland, gelegen alsvoren, kadastraal bekend Sectie D, nr. 812, groot 14 roeden 10 ellen. 4. Een perceel bouwland, genaamd De Krogt gelegen alsvoren, kadastraal bekend Sectie D nr. 96, groot 37 roeden 80 ellen. Dit alles wordt toegewezen aan Pieter de Vries voor de somma van f 2000,-, welke verklaarde de koop gedaan te hebben voor Pieter Pietersz. Tijsen, broodbakker, wonende te Hippolytushoef. De overige percelen worden verkocht aan Pieter de Vries, Pieter Pz. Kooy, Pieter Pz. Tijsen, Albert Russelman, Dirk Smit, Jan en Dirk Mulder. Van af dit moment was de broodbakker Pieter Tijsen dus eigenaar van de boerderij. Op 2 juni 1861 trouwt hij met Antje Asjes, Het echtpaar krijgt 12 kinderen, waarvan zoon Meijert het bedrijf van zijn vader voortzet. Meijert Tijsen trouwt op 29 april 1906 met Elisabeth Koorn. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren. Hiervan bleef zoon Simon op de boerderij wonen. Het pand is van 1861 tot 1988 door de familie Tijsen bewoond geweest. Met het overlijden van Simon Tijsen op 22 October 1988 kwam hieraan een einde. Met dank aan de heer J.Tijsen mz. voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens. Op den 29slen januari S. a.s. hopen onze geliefde jii k Ouders, Behuwd-en Groot- S f ouders g P. TlJSEN-riJSEN j§ jè hunne 40-jarige echlveree- rs niging te herdenken. Hunne dankbare g Kinderen, Behuwd* p en Kleinkinderen. j| Wieringen,. Jan. 1922. l Onderstaand overzicht laat zien dat het beroep broodbakker, al dan niet in combinatie met het boer zijn, vaker in de familie Tijsen voorkomt. I t t

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 3