7. Oproep ledenvergadering Eerste Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Wieringen op dinsdag 19 september 1989 in Concordia, Waddenzaal, Koningsweg 50, HippolytushoefAanvang: 19.30 uur. Agenda: 1. Opening en mededelingen. 2. Statuten en huishoudelijk reglement. Deze stukken liggen ter inzage: a. een uur voor de aanvang van de vergadering b. na telefonische afspraak bij M.Kooij-Modder, tel. 02279-2170. 3. Bestuursverkiezing: het voorlopig bestuur bestaat uit mevrouw T.Lont-Lont voorzitter mevrouw M.Kooij-Modder secretaris heer J.Fijnheer penningmeester mevrouw M.Boersen-Bron lid mevrouw N.Fijnheer-Rotgans lid heer A.Pruimboom lid mevrouw N.Rienstra-Mulder lid - - Allen stellen zich verkiesbaar voor een definitieve plaats in het bestuur. Leden, die zich ook kandidaat willen stellen voor het bestuur worden verzocht dit vóór 19 september a.s. kenbaar te maken.aan mevr. M.Kooij-Modder, Gemeenelandsweg 26, Hippolytushoef, tel.02279-2170. Wilt u, voordat u zich aanmeldt, nog een gesprek, dan is één van de bovengenoemde bestuursleden te allen tijde bereid met u van gedachten te wisselen. De functies in het bestuur zullen conform de statuten in onderling overleg verdeeld worden. 4. Overzicht financien: ligt voor de vergadering ter inzage. 5. Verenigingsblad. 6. Winterprogramma. 7. Presentatie boekje over Wieringer begrafenis. Deze ene avond is de prijs voor leden f 7,50.Daarna f 8,50. Voor niet-leden f 12,50. Voor leden verkrijgbaar bij de bestuursleden, voor niet-leden in de boekhandel 8. Wat verder ter tafel komt. PAUZE Na de pauze, om 21.15 uur, zal de heer Swart van het Zuiderzeemuseum de film Een Wieringer Begrafenis anno 1870" vertonen.Daarna de heren Hummel en Pruimboom de film Op en om de boerderij op Wieringen". Het programma na de pauze is ook toegankelijk voor niet-leden a f 5,- per persoon. In verband met de beschikbare ruimte verdient het aanbeveling voor niet-leden om een toegangsbewijs te halen bij het V.V.V., Kerkplein, Hippolytushoef, geopend van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september van 13.30 uur tot 17.00 uur. In de pauze en na afloop van de films kunt u het boekje over de Wieringer begrafenis kopen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1989 | | pagina 1