2. a. het houden of doen houden van vergaderingen, cursussen, lezingen,bijeen- komsten en excursies; b. het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten voor het verrich ten van onderzoek; c. het verlenen van steun aan onderzoekers; d. het uitgeven of doen uitgeven van een verenigingsblad, van periodieken en andere geschriften, dan wel het ondersteunen daarvan; e. het plegen van overleg met het gemeentebestuur en met ambtenaren van het Rijk of lagere overheden; f. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie. Om op gang te komen met het uitvoeren van al deze goede plannen werd een voorlopig bestuur gevormd, bestaande uit: 1. T.Lont-Lont, Kon. Wilhelminalaan 39, Hippolytushoeftel.2244: voorzitster 2. M.Kooij-ModderGemeenelandsweg 26,Hippolytushoeftel.2170, secretaresse 3. J.Fijnheer, Baljuwstraat 6, Den Helder, tel.02230-33888, penningmeester. Als u geïnteresseerd bent, kunt u bij één van hen nadere informatie krijgen. Als u lid wilt worden, kunt u zich ook bij hen opgeven. De contributie is voor dit jaar gesteld op f 25,-, huisgenoot- en jeugdleden f 12,50. De eerste algemene ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 19 sep tember 1989 in de Waddenzaal van Concordia. Op die vergadering zal o.a. een officieel bestuur worden gekozen en zal de officiële contributie worden vastgesteld Als u lid wordt tijdens uw bezoek aan de Museumboerderij "Jan Lont" hoeft u geen entree te betalen. Dat bespaart u alvast f 2,-. Het voorlopig betuur hoopt, dat veel mensen belangstelling zullen hebben voor de Wieringer geschiedenis en dat u dat tot uitdrukking zult brengen door lid te worden van de HISTORISCHE VERENIGING VIERINGEN. OMRINGD DOOR WIER Zo hebben we de tentoonstelling genoemd, omdat Vieringen door de eeuwen heen omringd is geweest door zeewier of zeegras. In oude tijden werd het zeewier gevist of gemaaid om te worden gebruikt voor de dijken. Soms waren er problemen, zoals b.v. in 1547: dan schrijft Keizer Karei V dat het absoluut verboden is nog wier te maaien, omdat er te weinig groeit om de dijken van West-Friesland te onderhouden. In 1699 verkondigen de Staten van Holland dat er in de wiervelden te veel gezeild wordt en teveel met de elger gevist.Er varen wel zo'n 70 a 80 schuiten, die 't onvolwassen wier met wortel en al uit de waarden trekken. Van Kolhorn tot Aartswoud zijn daardoor de wierwaarden totaal vernield. Dat is slecht voor de Wieringers, want zij moeten hun dijken er ook mee herstellen. - - I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 4