HISTORISCHE VERENIGING WIERINGEN Beste lezers en lezeressen, Waarom dit krantje en waarom eem historische vereniging zult u zich afvragen. Wel, dit krantje is gemaakt om u op de hoogte te brengen van de oprichting van de Historische Vereniging Wieringen en waarom dat is gebeurd. Een groepje van zes personen, te weten de dames T.Lont-Lont, M.Kooij-Modder N.Rienstra-Mulder en N.Fijnheer-Rotgans en de heren A.Pruimboom en J.Fijnheer hebben vorig jaar meegewerkt aan de tentoonstelling over de Wieringer eende- kooien en vogelarij. Die tentoonstelling is een succes geworden. Dit jaar werkt deze groep weer mee aan een tentoonstelling, nu over de geschiedenis van het zeewier. Bij dat onderzoek vorig jaar kwamen zulke interessante zaken over Wieringen boven tafel, dat deze groep mensen vond, dat die gegevens eigenlijk goed bewaard moesten worden en dat er misschien nog meer mee gedaan zou kunnen worden. En nu komen er weer historisch interessante zaken te voorschijn. Toen werd het idee geopperd, dat er eigenlijk een historische vereniging zou moeten zijn om dit soort gegevens te vinden, er ev. over te publiceren of nog andere dingen mee te doen. In de archieven is vast nog veel meer over het oude, historisch belangwekkende Wieringen te vinden. Zo gedacht, zo gedaan. De groep ontwierp statuten en een huishoudelijk reglement voor een historische vereniging. Ze lieten dat door notariskantoor Butijn bekijken en goedkeuren. In de statuten staat, wat de vereniging zich ten doel stelt: a. de belangstelling wekken voor de gemeente Wieringen, alsmede haar gemeen schap en de bestudering van haar huidige en vroegere bevolking en haar geschiedenis en haar cultuur te bevorderen: b. de verspreiding van de verkregen kennis van de onder a genoemde onder werpen: c. het opsporen, verwerven, tentoonstellen en voor de gemeente Wieringen behouden van voorwerpen en geschriften, die van historisch en/of cultu reel belang zijn: d. het bevorderen van de instandhouding alsmede de bescherming van roerende en onroerende zaken alsmede van gebruiken, die voor de gemeente Wieringen en haar gemeenschap van historisch, cultureel en/of architectonisch belang zijn: e. het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De vereniging tracht_dit doel te bereiken door:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 3