HISTORISCHE KINDERBOEKEN OVER ALKMAARS BELEG: EEN SPIEGEL VAN DE TIJD Ilse La Brijn III. Het zegevierend Alkmaar. 32 - OUDALKMAAR OUDALKMAAR - 33 We kennen allemaal wel een boek dat we in onze jeugd verslonden hebben. Voor menige jonge lezer werd de historische hoofdpersoon een held. Geschiedenis is een populair onderwerp in kinderboeken en de Tachtigjarige Oorlog dient nogal eens als decor. Zo verschenen er over het Beleg van Alkmaar maar liefst 21 verhalen. Met deze verhalen waan je jezelf niet alleen in het verleden. Wanneer je tussen de regels door leest, zie je hoe de manier waarop het Alkmaarse overwinningsverhaal verteld werd, in de loop der jaren is veranderd. De reserves van de katholieken golden overigens niet alleen de vieringen in Den Briel en Alkmaar, maar in feite alle herdenkingen van de Tachtigjarige Oorlog. Een ander voorbeeld: in 1884 weigerde de aartsbisschop de herdenking van de driehonderdste sterfdag van Willem van Oranje in Delft bij te wonen. De grote ommekeer vormde de viering van 1923. Na eerder Willem III was het in de persoon van Wilhelmina wederom een vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis die de gelederen wist te sluiten. Hoewel het kronings feest van Wilhelmina een paar weken eerder was gevierd, deden net als vijftig jaar daarvoor de katholieken in aanwezigheid van het vorstelijk paar volop mee met de festiviteiten van 8 oktober. En dit keer bleef het niet bij een eenmalige verzoening. Het jaar daarop bleken ze namelijk bereid hun verzet tegen de viering op te geven, maar wel onder één voorwaarde: de oudste en intussen enig overgebleven ontzetvereniging was in hun ogen besmet en diende daarom te worden opgeheven om plaats te maken voor een nieuwe vereniging. Het was een harde eis die menigeen in het verkeerde keelgat schoot. Na vele heftige discussies waarin de oude verwijten tussen roomsen en protestanten nog één keer over en weer vlogen werd uiteindelijk, mede door bemiddelend optreden van burgemeester Willem Carel Wendelaar, voor de lieve vrede besloten tot het oprichten van de nog altijd bestaande ontzetvereniging. In de optocht liepen nu voor het eerst monniken mee, verklede wel te verstaan, maar toch! De 8-oktoberoptocht in 1923 op het sportter rein aan de voormalige Sportlaan in aanwe zigheid van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. De abt van Egmond te paard met in zijn gevolg een aantal monniken. Het oud Hollandse poortgebouw en de stadsmuren op de achtergrond hadden op 3 oktober nog dienstgedaan bij de viering van Leidens Ontzet. Foto Peter Jonker. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Het kinderboek kwam op aan het begin van de negentiende eeuw. Tot ver in de jaren zeventig van de twintigste eeuw stonden heldenverhalen uit de vaderland se geschiedenis centraal in veel jeugdliteratuur. Door als eerste stad een Spaanse belegering te weerstaan wist het Beleg van Alkmaar zich niet alleen een plek in het nationale, historische geheugen te verwerven, maar gaf het auteurs ook de gelegenheid een heroïsch verhaal te vertellen, vol liefde voor het vaderland. Zeker in de negen tiende eeuw voerde dit aspect de boventoon. Overheden ontdekten de kracht van geschiedenis om een gemeen schappelijke identiteit van een land op te bouwen. Na de Bataafse Revolutie in 1795 was daar in de Nederlanden veel vraag naar. Onder invloed van de Verlichting moesten de jeugdverhalen daarnaast de kennis en deugdzaamheid vergroten. Deze veranderingen in de politiek en pedagogie zorgden voor een bloeiperiode van het historische kinder en jeugdboek. Veel schrijvers maakten hun verhalen extra aantrekkelijk door historische feiten met fictie te vermengen. Vooral Hendrik Jan van Lummel, Vaderlandsche Gedenkdagen. III Het zegevierend Alkmaar (Callenbach, 1897). Van Lummel (1818-1877) was onderwijzer, tekenaar en schrijver. BRONNEN: Regionaal Archief Alkmaar: Archief van de 8 October Vereeni- ging te Alkmaar en Archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Alkmaar. W.A. Fasel, ‘De ontzetviering te Alkmaar in de loop der eeuwen', in: I. Schöffer e.a., Alkmaar Ontzet 1573-1973 (Alkmaar, 1973). 1. de Volkskrant, 20 november 1922. 2. RAA, archiefnr. 0253, inv. nr. 8. Notulen departement van 't Nut, 17 januari 1860. 3. RAA, archiefnr. 0253, inv. 112. Verslag van de commissie, 5 maart 1860. 4. Noord-Hollands Archief, Archief bisdom Haarlem 306, inv. nr. 1902, Map 912.02. 5. De Tijd, 15 oktober 1880. VERBROEDERING. Na 1860 waren in Alkmaar meerdere ontzetverenigingen ontstaan, maar ondanks dat was de animo voor de viering rond de eeuwwisseling danig gezakt. Elk van deze verenigingen hield zijn eigen feestavond, maar trad verder niet naar buiten. In 1907 dreigde zelfs opheffing van de oudste vereniging maar dit werd op het nippertje door een aantal jonge Alkmaarders voorkomen. Gezamenlijk zetten zij hun schouders eronder en de viering kreeg weer een nieuwe impuls. Vier jaar later konden twéé ontzetverenigingen hun vijftigjarig bestaan vieren, wel elk met hun eigen feest. Intussen bleek de ontzetviering steeds meer een Oranjekarakter te krijgen en dat werd verhevigd door de revolutiepoging van Troelstra in 1918. Diens revolte werd mede gesmoord door de contrarevolutionaire opstelling van het katholieke establishment. In de samenleving ontstonden nieuwe tegenstellingen die niet louter langs religieuze, maar vooral langs ideologische lijnen liepen. De katholieken konden hun plaats in het verdomhoekje steeds meer afstaan aan socialisten en communisten. DOOR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 4