ROOMSE BOYCOT VAN ALKMAAR ONTZET jj^jl INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 29 39 43 46 50 52 Bertus Bakker 54 REDACTIE REDACTIEADRES OPMAAK DRUK OMSLAG 33 Roomse boycot van Alkmaar Ontzet Bertus Bakker nimmer aan Alkmaar-ontzetfeesten kunnen deelnemen’.1 Een nieuw victoriebeeld Bertus Bakker Vanaf dat moment zou Alkmaar Ontzet door alle Verenigingsnieuws SanMarcoos, Alkmaar. Krijgsman Drukwerk, Alkmaar. Carol Korringa, Voorzitter HVA OUDALKMAAR - 29 De calvinistische overwinning op de Spaanse katholieken en de daaropvolgende eeuwenlange achterstelling van de katholieken hadden immers diepe wonden geslagen. Toen echter bleek dat Wilhelmina en prins Hendrik het ontzetfeest zouden bijwonen, dat in dat jaar in het teken stond van 350 jaar Alkmaarse victorie, verdween de aversie van de katholieken als sneeuw voor de zon. In 1923 was het 25 jaar geleden dat koningin Wilhelmina de troon besteeg. Net als andere steden liep ook Alkmaar warm om dit luisterrijk te gaan vieren. In de aanloop naar dit kroningsfeest gingen stemmen op om als feestdag de achtste oktober te kiezen. Dat bleek tegen het zere been van het katholieke volksdeel. Bij monde van advocaat Henricus Kusters liet het weten dat ‘katholieken nooit of gezindten worden gevierd. Daaraan was echter het nodige voorafgegaan. Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop via een e-mail naar info@hvalkmaar.nl. Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar, of naar redactie@hvalkmaar.nl. Het artikel moet aan bepaalde eisen voldoen. Zie daarvoor https://www.hvalkmaar.nl/tijdschrift/ ©Historische Vereniging Alkmaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Alkmaar. VOOR: Het beeld van stadstimmerman Maerten Pietersz van der Mey bij de Grote Kerk. Het kunstwerk is ont worpen door Mari Andriessen. Foto Els Hansen. ACHTER: De gehele binnenstad van Alkmaar was tijdens de oktoberfeesten en het koninklijk bezoek in 1923 feestelijk versierd. Hier de Houttil vanaf de Langestraat gezien met rechts de herenkleding zaak van CJ. Egger. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Bertus Bakker, Lisa Oskamp, Gery Baars en Jolanda Jansen De victorie van Alkmaar en de ondergang van de abdij van Egmond in 1573 Paul Buitenhuis Strijd in Noorderkwartier ondergeschoven kindje Ruud Kersten Historische kinderboeken over Alkmaars Beleg: een spiegel van de tijd Ilse La Brijn Raamwerk - Fiona Tan. De geschiedenis herhaalt zich Patrick van Mil Het zal u niet verbazen dat dit nummer van Oud Alkmaar geheel in het teken staat van 450 jaar Alkmaars Ontzet. We lezen over de geschiedenis van de feestelijkheden rond 8 oktober. Eeuwenlang was het niet vanzelfsprekend dat de waarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid door de gehele bevolking van onze stad onderschreven werden. Het heeft lang geduurd voordat ‘8 oktober’ een gezamenlijk evenement werd, georganiseerd door één 8 oktober Vereeniging. Zowel het openingsartikel als het interview met de huidige voorzitter van de 8 oktober Vereeniging gaan daarop in. Over boeken gesproken: Het beleg van Alkmaar, geschreven door Harry de Raad zal op 20 oktober a.s. gepresenteerd worden. Verrassende archief- en archeo logische ontdekkingen zijn hierin verwerkt. Ruud Kersten sprak met hem over zijn onderzoek. Zo blijkt dat er kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het verhaal rond de legendarische polsstok van stads timmerman Van der Mey. Hoe diens bronzen beeld, ont worpen door de befaamde Mari Andriessen, bij de Grote Kerk terecht is gekomen leest u in een ander artikel. Paul Buitenhuis laat zien dat er een verband bestond tussen de afbraak van de abdij van Egmond en de versterking van de wallen van Alkmaar in 1573. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het binnenkort te onthullen Grote Raam van Fiona Tan. In haar artikel over Alkmaars Ontzet in de kinder literatuur laat Ilse La Brijn zien dat in de loop der tijden de schrijvers telkens andere accenten van het historische verhaal hebben belicht. Ontdekkingen, toevoegingen en nieuwe inzichten: zo boeit en verrast de geschiedenis ons telkens weer. Veel leesplezier. Driehonderd jaar Alkmaars Ontzet, een prent uit het dagblad Le monde illustré van 1 nov. 1873. In het midden legt Willem III de eerste steen voor het Victoriamonu ment. Kloksgewijs: het afvuren van kanonnen, de receptie van de koning, feestelijk verlichte grachten panden en de historische optocht bij het stadhuis. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Alkmaarder over historie: Frits Westerkamp Lisa Oskamp LES CAMONNIERES LA CAVALCADE HISTORIQUE LES ILLUMIMATIORC RECEPTION

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 2