STADSWANDELINGEN VERENIGINGSNIEUWS DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING PINKSTER DRIE 2023: EXCURSIE NAAR LEIDEN H HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR 1925 26 - OUDALKMAAR OUDALKMAAR - 27 We beginnen om 19.30 uur met een lezing door Erik Willems. Zijn lezing en presentatie staan in het teken van de voorbereidingen voor het vieren van “100 jaar HVA” in 2025. Erik Willems is een cineast die zich inleeft in een stad of regio en aan de hand van bestaand filmmateri aal vertelt hij het verhaal van dat gebied. Zo zou de afgelopen 100 jaar van Alkmaar in bewegende beelden, tekst en uitleg gepresen teerd en bewaard kunnen worden. In zijn lezing en presentatie vertelt Erik Willems hoe dit aangepakt kan Tijdsplanning: Inloop vanaf 19.00 uur, locatie: Sociëteit Varnebroek 31, Alkmaar. Aanvang lezing 19.30 uur: Alkmaar in Film(?). Aanvang Ledenvergadering: 20.30 uur De agenda luidt als volgt: 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 12 april 2022. 3. Jaarverslag activiteiten 2022 en vooruitblik 2023. 4. Financiële zaken: vaststelling financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 w.o. het verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. 5. Voorstel jubileumviering 2025. 6. Bestuurszaken, w.o. afscheid en benoeming van bestuursleden. 7. Uitreiking Oud Alkmaar Prijs. 8. Rondvraag en sluiting van de vergadering. Na afloop is er gelegenheid voor informeel contact bij het nuttigen van een drankje. Alle stukken voor de vergadering zijn te vinden op onze website, www.hvalkmaar.nl. worden. Het bestuur van de HVA overweegt zo’n film over 100 jaar Alkmaar te laten maken. Daarna begint de algemene ledenvergade ring. Naast de huishoudelijke agenda is er de uitreiking van de Oud Alkmaarprijs 2022. De financiële zaken van de vereniging zijn op orde De financiële stukken over het jaar 2022 geven een goed beeld van de staat van onze financiën. De begroting 2023 geeft een voortzet ting van dat beeld. Jubileumviering en cadeau aan de stad In 2025 bestaat de HVA 100 jaar. Dit willen wij vieren en markeren met een jaar vol bijzondere activiteiten. We denken aan een blijvend cadeau aan onze stad in de vorm van een film over de ontwikkeling van de stad, en ook aan een boek en prijzen voor authentieke winkelpuien, lezingen, wandelingen, speciale editie(s) van ons tijdschrift Oud Alkmaar en een 100ste verjaardagsfeest. Bestuursleden die vertrekken en opvolgers die worden voorgedragen Twee bestuursleden hebben te kennen gegeven dat ze willen stop pen als HVA-bestuurslid: Klaas te Bos en Ellen van der Hoeven. Wij zullen afscheid van hen nemen. Ruud Kersten heeft vorig jaar om gezondheidsredenen zijn lidmaat schap van het bestuur moeten beëindigen en nu dragen wij zijn opvolger voor: Bertus Bakker. Verder zijn Kees Verlaan, Rob Wagenaar en Rob van Menen bereid gevonden bestuurslid te worden. U wordt voorgesteld hen te benoemen als bestuursleden. Uitreiking Oud Alkmaar Prijs Het laatste punt van de Ledenver gadering is altijd spannend: Aan wie wordt de Oud Alkmaar Prijs 2023 uitgereikt? Dat zullen we op 20 april 2023 meemaken. Op dinsdag 30 mei leidt onze jaarlijkse excursie dit jaar naar de Sleutelstad. Deze bijnaam voor Leiden verwijst naar de twee gekruiste sleutels in het stadswa pen, het attribuut van Sint-Pieter, beschermheilige van de universi teitsstad. We gaan op zoek naar raakvlakken, overeenkomsten en verschillen met onze eigen stad. We maken een wandeling, bezoeken een museum en lunchen op een bijzondere locatie. En uiteraard kunnen we met elkaar bijpraten. In de viering van 450 jaar Alkmaars Ontzet staan dit jaar vier thema’s centraal: Verscheiden heid, Vrijheid, Verbondenheid en Verdraagzaamheid. Rond deze vier V's hebben de gidsen van de HVA vier van de vijf onderstaande wandelingen uitgeschreven. Alkmaar en de wereld. Maandag 8 mei 2023,19.00 uur. Start Canadaplein. We vochten ons vrij van de Spaanse koning, maar werden later weer bezet door Franse en Duitse legers. We voerden oorlogen en dreven handel. Ons land bouwde een koloniaal rijk op en was dus zelf ook veroveraar en bezetter. Nederland en dus ook Alkmaar heeft door de eeuwen heen onderdak geboden aan kooplieden, vluchtelingen en mensen op zoek naar een beter Strijd om de vrijheid. Maandag 5 juni 2023,19.00 uur. Start Basisschool de Zeswielen locatie Munnikenweg Oudorp. 450 jaar geleden stonden Alkmaar- ders op de stadsmuren om de Spanjaarden te weerstaan. Eeuwen eerder speelden die muren een andere rol. De Hollandse graven heersten over Kennemerland, maar de West-Friezen wilden zich niet onderwerpen aan hun gezag en vochten voor hun vrijheid. Alkmaar was een grensplaats met een belangrijke militaire functie. Door het stadsrecht dat Alkmaar in 1254 kreeg van de Hollandse graaf Er kunnen 80 mensen mee en we doen ons best om de kosten te beperken tot 75 per persoon. Programma en aanmeldingsinfor- matie zijn te vinden op onze website: www.hvalkmaar.nl. Liever per post aanmelden? Stuur dan een briefje naar de HVA, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar en u krijgt het programma en een aanmeldingsformulier toegezon den. Uw aanmelding is pas compleet als het formulier en uw betaling ontvangen zijn. bestaan. We vinden nog steeds veel sporen van buitenlandse invloeden die samen het moderne Alkmaar en het moderne Nederland hebben gemaakt. mocht het verdedigingswerken bouwen. Langs de weg naar West-Friesland, de Munnikenweg, werden dwangburchten gebouwd. Uiteindelijk werden de West-Frie- zen in 1299 onderworpen, ze waren hun vrijheid kwijt. Restanten van deze geschiedenis vinden we nog steeds in de Oudorperpolder. Alkmaar, een Nederlandse stad. Maandag 3 juli 2023, 19.00 uur. Start Beeld Truitje Bosboom-Tous- saint begin Wilhelminalaan Na de Alkmaarse Victorie werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gevormd. Gaande weg raakten steden, regio’s en provincies met elkaar verbonden. De Franse tijd bracht ons uniforme ring van maten en gewichten en eenheid in registratie van de bevolking. Het eeuwenoude transport over water dat Alkmaar verbond met de regio, werd steeds meer vervangen door vervoer over land. Uitvindingen als de stoom boot en de trein, de post en de telefoon versnelden de communi catie. Het ooit zelfstandige Alkmaar werd onderdeel van het grotere geheel van Nederland. Verdraagzaamheid of niet Zondag3sept. 2023, 14.00 uur. Start Victorientje in Victoriepark. Het beleg van Alkmaar in 1573 kwam niet uit de lucht vallen. De katholieke Philips II tolereerde geen andersdenkenden, maar veel Alkmaarders ook niet. De Opstand was een ware burgeroorlog. De republiek die ontstond was een protestantse staat, die op een bijzondere manier verdraagzaam was tegenover andersdenkenden. Zij mochten hun eigen geloof Het bestuur van de HVA nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 20 april 2023. Deze keer wordt de ALV (als vanouds) gehouden in de Sociëteit aan de Varnebroek 31, Alkmaar. De deuren gaan om 19.00 uur open.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 15