TABLEAU WAAGGEBOUW Ito Bi1 iw S* ÏW A r Omdat men af wilde van het kostbaar onderhoudswerk ging men op zoek naar een duurzame oplossing. t ■W. j k 1 Bertus Bakker “TM r SE» 22 - OUDALKMAAR OUDALKMAAR - 23 In 1884 werd de oostgevel van het Waaggebouw ver sierd met een groot tegeltableau. Al na een paar jaar echter werden de tegels weer van het gebouw ver wijderd en vervangen door een andere decoratie die we nog steeds kunnen bewonderen. Het oorspron kelijke tableau hangt tegenwoordig in de hal van het Stedelijk Museum. Waarom moest het van de Waag worden gehaald? decoratieve kenmerken als pilasters, kapitelen, obelisken en beelden. In de jaren 1880-1885 werd het gebouw grondig gerestaureerd onder leiding van de toenmalige stadsarchitect W.F. du Croix (1828-1887) en werden de buitengevels opnieuw opgemetseld (afb. 1) en de aange taste natuurstenen elementen vervangen door kopieën. Aan het uiterlijk veranderde Du Croix weinig, zij het dat hij een eigentijds onderdeel toevoegde, namelijk een tegeltableau in de topgevel dat boven het kolossale reliëf met het gebeeldhouwde stadswapen werd aangebracht. 1. Restauratie Waaggebouw onder leiding van stadsar chitect W.F. du Croix na het leggen van de eerste steen. Foto, 1884. Collectie Regionaal Archief. 2. Ontwerpschets decoratie Waaggebouw door J.P. van Horstok. Tekening, 1783. Collectie Regionaal Archief. Alkmaar werkzame schilder J.P. van Horstok (1745-1825) opdracht een nieuw tafereel te schilderen. Hij koos voor een allegorische voorstelling van de koophandel met een gevleugelde Mercurius, god van de handel, zwevend boven twee maagden die gezien hun attributen goddelij ke deugden als geloof, rechtvaardigheid en liefde symboliseerden. De ene vrouw houdt in haar handen een duif en een brandend hart, de andere een weegschaal en een nest met vogels (afb. 2). In 1840 werd het schilderstuk bijgeschilderd door de stadstekenmeester M.J. Stucki (1809-1899), maar vijftien jaar later mocht deze een geheel nieuwe voorstelling schilderen. Hij koos voor een staande Mercurius die werd geflankeerd door de twee eerder beschreven vrouwenfiguren (afb. 3). 3. Ontwerpschets decoratie Waaggebouw door M.J. Stucki. Tekening, 1855. Collectie Regionaal Archief. Zo zag de situatie eruit rond 1875 toen de Alkmaarse gemeenteraad het besluit nam om de Waag te gaan slopen. De stad had meer behoefte aan een grote veemarkt dan een locatie voor de intussen kwijnende kaashandel. Alras rezen er echter protesten vanuit de bevolking en schielijk werd het plan ingetrokken. Sterker nog, het stadsbestuur besloot tot een grootscheepse restauratie en renovatie van het Waaggebouw. In 1880 werd daar een begin mee gemaakt. Omdat men tevens wel eens af wilde van het kostbare onderhoudswerk aan de allegorische schildering, ging men op zoek naar een meer duurzame oplossing. De keuze viel uiteindelijk op een versiering die gemaakt zou worden van een oer-Hol- lands fabricaat: beschilderde, gebakken tegels. EEN NIEUW WAAGGEBOUW Sinds de late middeleeuwen was het wegen van goede ren een recht dat slechts was voorbehouden aan een beperkt aantal steden, waaronder Alkmaar. In de loop van de zestiende eeuw groeide in deze plaatsen de behoefte aan grotere waaggebouwen en zodoende kreeg eerst Enkhuizen en daarna Amsterdam een nieuwe Waag. Alkmaar was de derde Noord-Hollandse stad met een nieuwe waagruimte, zij het dat het hier ging om de verbouwing van een bestaand pand, namelijk het Heilige Geestgasthuis dat dateerde uit de veertiende eeuw. In 1582 werd de vijfhoekige koormuur van de kapel van het gasthuis afgebroken en vervangen door een vlakke gevel. De decoratie van deze gevel vormt het onderwerp van dit artikel. EEN FOTOGENIEKE GEVEL Het Waaggebouw is zonder meer het meest iconische gebouw van Alkmaar. Met name de markante oostgevel trekt de meeste aandacht. Hoeveel foto’s zullen er niet door toeristen zijn geschoten vanaf de Appelsteegbrug naast het Huis met de Kogel? De gevelwand is overdadig gedecoreerd in de stijl van de Hollandse renaissance met een rijke toepassing van natuursteen en met tal van EEN WEERBESTENDIGE DECORATIE Op de plaats van het nieuwe tableau bevond zich van oudsher een op lood geschilderde afbeelding, die duidelijk maakte welke functie het gebouw had. Voorge steld was namelijk een grote weegschaal met handela ren en waagmeesters, die bezig waren met het wegen van kazen die op berries werden aangevoerd. Deze schildering is in de loop der jaren tal van keren gewijzigd. In 1783 kreeg de in Haarlem geboren, maar lange tijd in EEN INNOVATIEF TEGELTABLEAU Allereerst moest er nu natuurlijk een nieuw ontwerp worden getekend. De opdracht hiervoor ging eind 1883 naar de jonge Schiedamse kunstenaar Abraham F. Gips (1861-1943). Gips was kort tevoren een decoratiefirma gestart die onder andere ontwerpen leverde voor interi- eurversieringen en andere vormen van kunstnijverheid. In april van het daaropvolgende jaar presenteerde Gips een aquarel waarnaar vervolgens een tekening op ware groot- - i «W j o -* t jTtAi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 13