Toynbee-vereeniging. Donderdag 6 October 1910, in het Nutagebouw. 's avond* HALF NEGEN tol HALF TIEN. Vraag- on Praaluurijo voor Mannen on vrouwen. De sluimerende onenigheid over een mogelijke contribu tie leidde bij de aanloop naar het derde cursusjaar tot een crisis. Maar liefst vijf van de zeven bestuursleden - Ternooy Apèl, Tuyl, Diehl, Meijer en Bruyn - bedankten voor hun lidmaatschap. Al eerder was Van Soest afgetreden en vervangen door J.A. Verkuyl, leraar Nederlands aan de Cadettenschool. Het terugtreden van de oprichters Ternooy Apèl, Tuyl en Diehl was het meest pijnlijk. Dit drietal mannen van het eerste uur wilde per se vasthouden aan het oorspronkelijke beginsel: gratis onderwijs mét subsidie van het Nut. De overige bestuursleden echter en vooral de cursusleiders waren voor een verplichte bijdrage. Aangezien het Nutsdepartement zo ver niet wilde gaan bleef de vrijwilligheid nog bestaan, maar de malcontenten keerden niet terug. Tot de nieuwe bestuursleden hoorde mejuffrouw CJ. van der Lee, lerares op de Industrie- en Huishoudschool. Zij als secretaresse en Verkuyl als voorzitter zouden niet alleen gedurende het gehele verdere bestaan van de Toynbeevereniging bestuurslid blijven, maar zich beiden ook ontpoppen als de meest actieve cursusleiders. Van der Lee gaf lessen Nederlands en Verkuyl verzorgde de discussieavonden alsook de cursussen staathuishoudkun de en rekenen. Daarnaast was hij van 1910 tot 1919 voorzit ter van het Nutsdepartement (afb. 3). Intussen was het lespakket uitgebreid met Duits, verstel- naaien en koken. Deze laatste cursus werd gegeven in de Huishoudschool. Interessant is dat voortaan van de leiders na afloop van hun cursus een verslag over hun ervaringen werd verwacht. Hierin valt te lezen dat menige docent worstelde met de uiteenlopende graad van ontwikkeling van zijn pupillen, een probleem dat deels werd opgelost door hen te verdelen in verschillende groepen: zij die al een eerdere cursus hadden gevolgd en de nieuwelingen. Helaas geven deze documenten geen beeld van de deelnemerspopulatie voor wat betreft man/vrouw-verde- ling, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. Wel lezen we dat er nogal wat leerlingen waren voor wie de Toynbeevereniging in feite niet was opgericht. Het waren volgens de leiders jongelui die best in staat waren elders tegen betaling aan bestaande cursussen deel te nemen. Veruit het grootste aantal leerlingen was vanzelfsprekend afkomstig uit Alkmaar, maar ook vanuit omliggende plaatsen was er belangstelling. Zo kwam een leerling wekelijks met de fiets vanuit de Beemster, weer of geen weer, en verzuimde geen enkele keer. Maar er waren ook deelnemers die het ontbrak aan echte interesse. Meest frustrerend was als leerlingen na enige tijd zonder taal of teken wegbleven. Om al te grote vrijblijvendheid een halt toe te roepen worden mochten zij die zonder geldige reden wegbleven geen nieuwe cursus meer volgen. Ook vonden de cursusleiders dat een verplicht cursusgeld een rem op het absenteïsme zou zetten. Uiteindelijk ging het bestuur overstag en koos het voor zogenoemde kwartjes- kaarten zoals die ook gebruikelijk waren bij een andere Nutsinstelling, namelijk de Volksbibliotheek. JAREN VAN BLOEI Het succes van het eerste jaar viel het beste af te lezen aan het aantal cursisten dat zich opgaf voor het tweede Toynbeeseizoen: 168. Het grootste aantal, ruim vijftig en vrijwel uitsluitend meisjes, had zich aangemeld voor de zangcursus. Er werd nu ook een leergang stoomwerktuig kunde aangeboden. Het verzoek om een vrijwillige bijdrage had dus geen negatieve invloed gehad op de deelnamecijfers. Dat werd ook niet verwacht omdat de ervaring intussen had geleerd dat de deelnemers niet uit de armste ingezetenen afkomstig waren. In totaal leverden die bijdragen overigens niet meer dan zo’n zestien gulden op en moest het departement met ƒ75,- bijspringen. Een noviteit dit tweede jaar was dat de Toynbeeleerlingen voor een entreegeld van tien cent een Nutsvoordracht mochten bijwonen. Die was normaal gesproken alleen toegankelijk voor leden van het Nut. Maar liefst tachtig leerlingen maakten gebruik van het buitenkansje om in schouwburg De Harmonie de gebroeders Wilson uit Hoorn te zien optreden met komische en ernstige sketches. Het seizoen werd besloten met een uitvoering door de zangcursisten in de grote bovenzaal van De Unie in de Koorstraat. Ook hield men een gezamenlijke wandeltocht. INSCHRIJVING van LEERLINGEN voor v.-mehil- lende cursus* en op Vennovdelijk wurd»*n (T KSl’SSEN gvgev» n in: L'-Z‘»n n Srhryven Nederlandse hHoekhouden Staatsinrichting. Franscli. Duitsch, Engelsrh. K<*nni> ran Koiiwmaterialen. Wvrtuigkunde \’i«rxt«db-n Linnennaaien. terwijl bijzonder aandacht wordt ge. Vestigd op het Er bestaat gelegenheid tot het aanvragen van lei ding ook in andere vakken dan de bovengenoemde. T<»t het volgen van eiken riirstlh worden TOE GANGSKA AKTEN’ op n..am uit gereikt tegen l»«t.ding van 25 CENT p« r stuk. De leerlingen moeten den leeftijd van 16 j a a r Im*« reikt lléhllen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2022 | | pagina 5