INHOUDSOPGAVE TOEN EN NU 59 64 69 74 76 79 84 REDACTIE REDACTIEADRES OPMAAK DRUK OMSLAG Volksverheffing in het Nutsgebouw Bertus Bakker Ook games zijn cultureel erfgoed Ruud Kersten Het Nassaukwartier Bob van der Schaaf Rijk onafhankelijk. Maria van Nesse Jasja de Groot Het Gulden Vlies Jolanda Jansen Bruggen van Alkmaar Lucas Zimmerman Verenigingsnieuws SanMarcoos, Alkmaar. Krijgsman Drukwerk, Alkmaar. Veel leesplezier en een goed en gezond 2023. Carol Korringa, Voorzitter HVA ©Historische Vereniging Alkmaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Alkmaar. VOOR: Het Gulden Vlies, ca. 1930. Collectie Regio naal Archief Alkmaar - RAA011015209. ACHTER: Kaart Alkmaar en omgeving, 1865, uitgeverij Hermanus Coster en Zoon, PR 1005049. Bertus Bakker, Lisa Oskamp, Gery Baars en Jolanda Jansen Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar, of naar redactie@hvalkmaar.nl. Het artikel moet aan bepaalde eisen voldoen. Zie daarvoor https://www.hvalkmaar.nl/tijdschrift/ Over een paar jaar bestaat de Historische Vereniging Alkmaar honderd jaar. Wat speelde er zoal in die tijd? Aan het begin van de twintigste eeuw waren er, zoals ook nu het geval is, vele ontwikkelingen tegelijk gaande. In dit nummer van Oud Alkmaar krijgen we vanuit twee invalshoeken een blik op de Alkmaarse samenleving rond de beginjaren van de HVA. Ten eerste een artikel over de Toynbeevereniging Alkmaar die vanaf 1903 tot 1921 de verbroedering tussen de sociale klassen probeerde te bevorderen door gezamenlijk onderwijs te bieden aan arm en rijk. Vervolgens een artikel over het Nassaukwartier dat in de periode 1907 - 1937 werd ontwikkeld en bedoeld was voor de gegoede burgerij van Alkmaar. Beide initiatieven hadden met elkaar gemeen dat ze gebaseerd waren op een vanzelfsprekende tweedeling in de sociale opbouw die toch niet onbeweeglijk bleek te zijn. De laatste in de reeks artikelen over de bruggen in Alkmaar bevat een beschouwing over hoe de stad groeide en veranderde in de laatste twee eeuwen. De stadsuitbreiding rond het begin van de twintigste eeuw, zoals de aanleg van het Nassaukwartier, vormde ook een aanleiding tot het (ver)plaatsen van bruggen. We maken een sprong naar het recenter verleden waarin de geschiedenis van computergames begonnen is. Net als typemachines hebben de prototypes van computerspellen intussen de status van erfgoed gekregen. Lees meer hierover in het interview met medewerkers van het Regionaal Archief Alkmaar. In een korte blik op de eeuwenlange geschiedenis van de uitspanning die we als Het Gulden Vlies kennen, leest u dat we dit gebouw aan de Koorstraat binnenkort in gerestaureerde glorie weer kunnen beleven. De nieuwe naam heeft zijn wortels in de eerste decennia van de vorige eeuw: Mooij! Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop via een e-mail naar info@hvalkmaar.nl.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2022 | | pagina 2