ym 'Het stadje van de kaas helpt het stadje aan de Maas', was een gevleugelde uitspraak materiaal voor de gedenkstenen te hebben gestolen van de gemeente. Inmiddels had ook de gemeente Vlijmen besloten een gedenksteen te schenken. In oktober 1946 werden de beide stenen plechtig aan de gemeente Alkmaar overhandigd. De steen van Heusden was nog niet klaar, waarnemend burgemeester Van Delft bood in plaats daarvan een ontwerptekening van de steen aan. De gedenksteen zou gehouwen worden uit een oude steen van het Heusdense stadhuis. Opnieuw ontstond er vertraging. Pas in 1947 kwam de Heusdense steen gereed. Op verzoek van Alkmaar was bij nader inzien gekozen voor een marmeren plaat. Begin december werd de Heusdense plaat evenals de reeds in juni 1947 geplaatste gedenksteen van Vlijmen, bevestigd aan de halmuur van het stadhuis. De Heusdense bevolking was op 8 augustus uitgelopen om de Alkmaarse schepen te verwelkomen. Links staat harmonie 'Concordia' uit Vlijmen klaar. Rechts de school jeugd, die het adoptielied moest zingen. Voor de harmonie de Heusdense waarnemend burgemeester Van Delft (man met bril en hoed). EINDE ADOPTIE-ACTIE EN OPHEFFING HARK EN NVH Terwijl de landelijke adoptie-actie van de HARK werd afgesloten per februari 1946, organiseerde het Alkmaarse HARK-comité in maart 1946 nog een nieuwe inzamelings actie, nu voor het Brabantse Schijndel. Deze plaats was al geadopteerd door Huizen en Boskoop, maar had nog maar weinig goederen ontvangen. Een verzoek om Schijndel officieel te mogen adopteren werd door het hoofdbestuur van de HARK afgewezen. In de loop van 1946 organiseerde het plaatselijke HARK-comité ook een aantal culturele uitwisselingen tussen Alkmaar, Heusden en Vlijmen. De Alkmaarse toneelgroep 'Cantecleer' trad op in Heusden en Vlijmen en de Vlijmense toneelgroep 'Utile Dulci' verzorgde in 1946 en 1947 optredens in het Gulden Vlies in Alkmaar, soms zelfs in onversneden Brabants dialect. Het Alkmaarse HARK-comité sloot per 31 december 1946 haar werkzaamheden af. De landelijke HARK werd per 31 mei 1947 opgeheven, toen de stroom van buitenlandse hulpgoederen langzaamaan opdroogde. De landelijke De hal van het Alkmaarse stadhuis met de beide door de gemeenten Heusden en Vlijmen geschonken gedenkstenen. 40 - OUDALKMAAR Vanuit de haven van Heusden werden de Alkmaarse hulpgoederen verder getransporteerd, 1945. Collectie Streekarchief Langstraat Heusden Altena. De Alkmaarse gasten op 8 augustus samen met vertegen woordigers van het HARK-comité van Heusden voor de erepoort. Op de voorgrond links de wethouder Ringers. Collectie Streekarchief Langstraat Heusden Altena. NVH werd in 1948 opgeheven. In het nog sterk verzuilde Nederland was er geen behoefte aan een brede overkoe pelende instelling voor sociaal en maatschappelijk werk. De Alkmaarse NVH-afdeling had per 31 december 1946 haar taken al beëindigd. In januari 1947 organiseerden de medewerkers van de plaatselijke afdelingen van HARK en de NVH een vrolijke slotavond in het Wapen van Heemskerk. BRONNEN EN LITERATUUR 7. Het archief van de gemeente Alkmaar over 1945-1988, inv.nrs. 1795 (over de NVH en de HARK), 1901 (over de adoptie van Heusden en Vlijmen), 1904 (over de adoptie van Alkmaar door Bath), 3451 (over de beschikbaar stelling van gemeentelijke goederen voor Heusden en Vlijmen) en 3504 (over de door Heusden en Vlijmen aangeboden gedenkstenen). 2. De in de periode 1945-1947 verschenen kranten in Alkmaar (De Vrije Alkmaarder, Nieuw Noord holla ndsch Dagblad, editie Alkmaar en omgeving, Alkmaarsche Courant) en in Heusden en Vlijmen (De Sirene, Echo van het Zuiden). 3. C. Jongkoen e.a., Geschiedenis van de Nationale Hulpactie Roode Kruis HA.R.K: haar ontstaan, haargroei, haar inrichting, haar werkzaamheid, Rotterdam 1948. 4. P.H. Winkelman, Heusden geteisterd en bevrijd. Monografieën van het Nederlandsch Instituut voor Oorlogs documentatie, deel 3, 's Cravenhage 1950. 5. Bert Meijs, 'De HARK (Hulp Actie Roode Kruis)', Nieuwkuijk 2016. BLIJVENDE BANDEN Er ontstonden goede contacten tussen Alkmaar en de Brabantse gemeenten. Eind augustus 1945 woonde een delegatie uit Heusden en Vlijmen de Alkmaarse bevrijdingsfeesten bij. Aansluitend bracht een Alkmaarse delegatie onder leiding van burgemeester Van Kinschot en vergezeld van gasten uit Bath, in september een bezoek aan Heusden en Vlijmen. De Heusdense waar nemend burgemeester Van Delft zei in een toespraak tijdens het bezoek, dat de belangeloze hulp aantoonde dat de Alkmaarders 'zoo buitengewoon aardig zijn.' Ook in de jaren erna bleven er banden met Heusden en Vlijmen bestaan. In 1946 woonde een delegatie uit de beide Brabantse plaatsen de 8 oktoberfeesten bij en in 1954 waren de Brabantse gemeenten weer present bij de viering van 700-jaar stadsrechten. OUDALKMAAR - 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 8