ALKMAARSE BEHANGSEL STUKKEN VAN JOHANNES PETRUS VAN HORSTOK INHOUDSOPGAVE ADEMPAUZE Lisa Kloosterman 42 36 REDACTIE REDACTIEADRES OPMAAK DRUK Alkmaarse behangselstukken van Johannes Petrus van Horstok Lisa Kloosterman Boekbespreking: 'De Zeven Werken', zeven spannende verhalen uit de rijke geschiedenis van Alkmaar Joost Cox let stadje van de kaas helpt het stadje aan de Maas'. Harry de Raad Alkmaarder over historie: Carol Korringa Lisa Oskamp Noord-Hollandse boeren tijdens de Duitse bezetting. Marlies Ten Berge Jit de collectie van: Vaandel Landstormkorps Verband Alkmaar (1932) Joost Cox Verenigingsnieuws Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop via een e-mail naar info@hvalkmaar.nl. Joost Cox, Lisa Oskamp, Carly Misset en Gery Baars. Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar, of naar redactie@hvalkmaar.nl. Greyfish Grafisch Ontwerp, Alkmaar. Krijgsman Drukwerk, Alkmaar. ©Historische Vereniging Alkmaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Alkmaar. GVOOR: De plaatsing van het standbeeld van Truus Wijsmuller; foto Rob Marijn. ACHTER: Johannes Pieter Visser Bender, Portret van Johannes Petrus van Horstok, 1813, penseel in inkt, Amsterdam, Rijksmuseum. Het Covid-19 virus heeft een dikke streep gehaald door de plannen die we hadden toen het vorige nummer van Oud Alkmaar verscheen. Het virus is op het moment van schrijven van dit voorwoord nog niet het land uit en een vaccin is er ook nog niet. Teleurstelling galmt nog na over activiteiten en feestelijkheden die afgelast of uitgesteld zijn. We zullen het jaar 2020 nooit vergeten. We hebben nu een adempauze, niet wetend wat de nabije toekomst gaat brengen. In die adempauze is het standbeeld van Truus Wijsmuller met passend doch beperkt eerbetoon onthuld. De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van de HVA krijgt een heel bijzondere vorm op 6 oktober. Lees hier meer over in het Verenigingsnieuws. En in die adempauze verschijnt ook dit nummer van Oud Alkmaar. Gelukkig kunnen sommige dingen wel op een normale wijze doorgaan! Een artikel van Marlies ten Berge over de boeren in NH tijdens de bezetting en over de rol van de NSB-organisatie, de Landstand. Na de bevrijding zijn in 1945 hulpacties op gang gekomen. Harry de Raad vertelt over hoe Alkmaar Heusden (en Vlijmen) hielp: "Het stadje van de kaas helpt het stadje aan de Maas". Op haar beurt werd Alkmaar geholpen door de Engelse stad Bath. De 75-jarige stedenband tussen Alkmaar en Bath wordt in 2021 gevierd. Lisa Kloosterman schrijft over de behangselschilderingen van de Alkmaarse schilder Van Horstok en brengt het verhaal van deze nog niet tentoongestelde kunstwerken tot leven. Een boekbespreking, een vaandel en de eerste aflevering van een nieuwe rubriek 'Alkmaarder over historie' maken dit nummer compleet. Ik wens u een aangename adempauze en veel leesplezier. Carol Korringa voorzitter Johannes Pieter Visser Bender, Portret van Johannes Petrus van Horstok, 1813, penseel in inkt, 12.1 x 9.2 cm, Amsterdam, Rijksmuseum. In de zeventiende eeuw werden de wanden van huizen gesierd door losse schilderijen, maar in de achttiende eeuw steeg de vraag naar grote schilderingen die hele wanden van een vertrek vulden. De muren van de belangrijkste kamer van een huis - meestal de salon die grensde aan de tuin - werden gedecoreerd met deze zogenoemde behangselstukken. Dit soort kunstwerken zijn te verdelen in drie categorieën: figuurstukken, landschappen en puur decoratieve beschilderingen. Veel behangselstukken uit de achttiende eeuw zijn verloren gegaan door brand en waterschade. Ook zijn ze vaak overschilderd. Daarbij zijn de schil deringen vaak uit hun oorspronkelijke omgeving verwijderd, omdat ze door de veranderende mode op zeker moment niet meer in de smaak vielen bij de bewoners. Des te bijzonderder is het dat zich in de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar een compleet ensemble van vijf behangselstukken uit 1791 bevindt, van de hand van Johannes Petrus van Horstok. (Afb. 1 t/m s) Die stukken hingen oorspronkelijk in het pand aan de Langestraat 43 te Alkmaar. Nadat de familie Lienesch in 1959 het pand, dat sinds 1900 in het bezit van de familie was, aan de firma Lampe verkocht, werden de behangselstukken aan het Stedelijk Museum Alkmaar geschonken. De behangselstukken hebben nog nooit op zaal gehangen, omdat ze in slechte staat zijn. Ze vertonen sporen van waterschade en zijn door een restaurator in het verleden sterk overschilderd. Omdat ze weggeborgen zijn is er nog nooit goed onderzoek naar gedaan. Daar heb ik verandering in kunnen brengen tijdens mijn stage bij het Stedelijk Museum Alkmaar voor de master Kunst, Markt en Connaisseurschap aan de Vrije Universiteit. In de periode november 2019 tot februari 2020 heb ik dit ensemble intensief bestudeerd om duidelijkheid te verkrijgen over de totstandkoming ervan, ter voorbe reiding op een eventuele restauratie en tentoonstel ling in het voorjaar van 2023. OUDALKMAAR - 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 2