VAN DE WERKGROEP PREADVIES AGENDA Elke twee weken ontvangt de werkgroep Preadvies de (ver)bouw- plannen die ter bespreking en uiteindelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar. En dat zijn er een flink aantal per keer. Vaak komen de plannen diverse malen terug in de commis sie. Telkens worden de plannen meer en meer bijgeslepen en acceptabel gemaakt. De werkgroep Preadvies van de HVA bestaat uit 10 mensen, geschoold in architectuur, kunstgeschiedenis, bouwkunde en planologie. Deze werkgroep adviseert het college van burge meester en wethouders en de genoemde commissie. De plannen met het Ringerscomplex, Noorderkade 1027, zijn diverse malen besproken in genoemde commissie. Wij hebben onze waardering uitgespro ken over het uiteindelijke resultaat. Wel hebben wij de suggestie gegeven een verticale zonnewering te integreren in de voorgevel. Op de hoek van de Paternosterstraat en de Kanaalkade is een plan ontwikkeld om een extra bouwlaag met een zadeldak bovenop het bestaande pand te realiseren. De bakstenen gevels worden doorgetrokken tot aan de goot. Wij zijn van mening dat de dakopbouw niet past bij de stijl van het pand. Gelet op de forse hoogte naast lagere belendingen vraagt het ook terugzetting van de dakopbouw bij de zijgevels. Dit is slechts gedeeltelijk het geval. Met name aan de Paternosterzijde zou dit over de gehele zijgevel moeten worden doorgetrokken. Het Beeldkwaliteitplan laat op deze hoogte alleen een kap toe. De interpretatie van een kap met een teruggezette opbouw zou eigenlijk maximaal 60 van de onderliggende etage mogen zijn, om voldoende ondergeschikt te blij ven. We spreken onze waardering uit voor de handhaving van het metselwerk. De detaillering zou moeten worden gehandhaafd. Voor Payglop 29 is een plan ontwikkeld om het bestaande winkelpand uit te bouwen en op te hogen met twee lagen met schilddak. Daarbij wordt uitgebouwd tot aan de perceel grens aan de achterzijde en wordt een bouwlaag en een dakopbouw toegevoegd, om meerdere wonin gen boven de winkelruimte mogelijk te maken. De bestaande bouwhoogten op de begane grond en eerste verdieping worden in het nieuwe plan aangehouden. Aan de voorzijde van de dakopbouw komt een schuin dakvlak met dakkapel. De werkgroep Preadvies maakt geen bezwaar tegen verhoging van de gevel. Dit is op deze locatie niet storend. De geveldetaillering kan veel beter: het metselwerk tussen de hardstenen lijst en het kozijn van eerste etage, een lage borstwering op eerste en tweede etage. Verder hebben we een voorkeur voor een rollaag boven kozijnen. En daarbo ven horizontaal metselwerk. Het is een geheel nieuwe gevel. Waarom is dan het ontwerp van de pui en etages niet beter op elkaar afge stemd? Ramen zouden kleiner uitgevoerd kunnen worden om wel acceptabel te worden. Op Clarissenbuurt 19 is een plan ontwikkeld om twee dakkapellen van elk 6,8 meter te plaatsen in de lengte van de zijdakvlakken. De woning heeft een bouwlaag met zadeldak, met de noklijn haaks op de weg. De woning maakt onder deel uit van een ensemble van twee, dat weer onderdeel is van een rij woningen die alle met het zadeldak haaks op de weg staan en eveneens vanaf het bolwerk zichtbaar zijn. De dakkapel in het rechter zijdakvlak wordt voorzien van vensters, de andere wordt blind uitgevoerd vanwege de aanwezig heid van een dakkapel van het naastgelegen pand. De afstand tot de voor- en achtergevel bedraagt 1 meter. De werkgroep constateert dat de dakkapel weliswaar twee keer 43 cm korter is gemaakt dan in de aanvraag van 12 februari, maar de dakkapellen blijven vanaf het Rijksmonument Lindegracht en vanaf het bolwerk te zichtbaar. Een dakkapel minimaal 2 meter terug vanaf voorgevel past beter. Verder adviseert de werkgroep de kapellen in ieder geval donker te schilderen en de zijwangen te voorzien van zink. Bewoners aan Geest 30 hebben het plan hun woning uit te breiden, bestaande uit een bouwlaag met zadeldak, met de noklijn haaks op de weg en een aanbouw tegen de achtergevel van een bouwlaag met flauw zadeldak. De bestaande aanbouw wordt vervangen door een hogere aanbouw met een zadeldak met een steilere dakhel ling en hogere nokhoogte, die 2,5 meter vanaf de voorgevel begint. Tevens wordt er aan de achterzijde van de kavel tegen de perceelgrens een bouwwerk geplaatst. Het plan is een paar keer besproken. Nu ligt er een plan voor dat een verbetering is ten opzichte van het vorige. Maar het totaalbeeld aan de achterkant 56 - OUDALKMAAR van het pand blijft rommelig en wordt er niet beter op. In de Spoorstraat 39 willen bewo ners twee dakkapellen plaatsen om hun zolderruimte te vergroten. Op diverse adressen in de Spoorstraat is al eerder toestem ming verleend voor dakkapellen. Deze zijn zeer uiteenlopend van vorm en kleur. Daarom kunnen wij geen bezwaar hebben tegen deze toch wel groot uitgevallen dakkapel. Wij adviseren wel het geheel in een donkere kleurstelling te zetten en bij voorkeur met zinken zijwangen. In het Gulden Vlies aan de Koor straat worden, zo is het plan, zes appartementen gerealiseerd op de eerste en tweede verdieping van het hoofdgebouw. Aan de Lindegracht komt een pand van vier lagen met zadeldak voor zes appartementen. De nieuwe gevel aan de Lindengrach is een fraaie eigentijdse interpretatie van een trapgevel. Het opnieuw zichtbaar maken van de bakstenen gevel is een aanzienlijke verbetering. We gaan ervan uit dat de detaillering van de kozijnen op de begane grond met het glas in lood behou den blijft. Een plan is ingediend om bij de hoofdentree van de Grote Kerk in de Koorstraat een beeldscherm te plaatsen tegen de bestaande houten kast tussen twee steunbe ren. Aan de Canadapleinzijde wordt een beeldscherm in het muurwerk van de voorgevel van de aanbouw geplaatst, boven de waterlijst en rechts van de bestaande gevelopeningen. Ons bezwaar richt zich met name op de plaatsing van een beeldscherm aan het Kerkplein/ Canadaplein. De positionering en vormgeving tast de schoonheid van de kerk te veel aan. De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen en het uitgeven van Oud Alkmaar. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. Postadres van de vereniging is Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar. Ook via internet is de vereniging bereikbaar: info@hvalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. OPEN HUIS Het 'Open Huis' op ons kantoor aan de Nassaulaan 43, iedere tweede zaterdag van de maand, willen wij in de maanden september tot en met december nog niet door laten gaan. Mocht u ons toch willen spre ken, dan raden wij u aan contact met ons op te nemen via de mail info@hvalkmaar.nl. Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. HVA-LEZINGEN Normaliter start begin oktober de eerste HVA-lezing van de nieuwe cyclus van zes lezingen. Tijdens de voorbereiding van dit nummer van Oud Alkmaar was het - gelet op de maatregelen inzake het coronavi rus - onduidelijk wanneer het weer mogelijk zou kunnen zijn lezingen te organiseren. Zodra die duidelijk heid er is, zullen wij u als HVA-lid daarover via onze website en nieuwsbrieven nader informeren. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: Carol Korringa, voorzitter, Anneke Goddijn, secretaris, Lucas Zimmerman, penning meester, Feyko Alkema, Netty Bleichrodt-Vegter, Klaas te Bos, Joost Cox, Rob Marijn, Jos Stroomer en Rob de Vries, leden. De prijs van het lidmaatschap bedraagt €25 per jaar. Rekeningnummer NL62INGB0000600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Vragen over lidmaatschap: 072 - 792 07 83 WANDELINGEN Na grondig overleg met de gidsen en het bestuur van de HVA hebben wij besloten de geplande wande lingen, op zondag 13 september en zondag 11 oktober, niet door te la ten gaan. De vijf prachtig uitgestip pelde routes rond de verschillende thema's, die gepland waren voor dit jaar, kunnen we in 2021 opnieuw aanbieden. Mochten er in 2020 toch nog wandelingen georgani seerd kunnen worden, dan maken wij daar melding van op onze site www.hvalkmaar.nl, in de plaatselij ke kranten en in de 'Erfgoedagenda Regio Alkmaar'; www.erfgoedalk- maar.nl. OUDALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 16