VERENIGINGSNIEUWS ALGEMENE LEDENVERGADERING STANDBEELD TRUUS ONTHULD GOUDEN SPELD VOOR PAUL SILVIUS, HVA-GIDS IN RUSTE Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering: 6 oktober 2020 E-MAIL ADRESSENBESTAND BIJNA COMPLEET, MAAR NOG NIET HELEMAAL De uitgestelde Algemene Ledenvergadering wordt op een bijzondere wijze op 6 oktober 2020 gehouden. Wij kunnen op dit moment niet weten of het verstandig en gewenst is een traditionele vergadering in een zaal te organiseren. Daarom brengen wij deze vergadering bij u thuis: Wij hebben gekozen voor een digitale beeldschermvergadering (ook wel een livestream genoemd). U zult via onze website verbonden worden met het bestuur van de HVA in een prachtige setting: de net gerestaureerde Consistoriekamer in de Grote Kerk. Vorig jaar is tijdens de ALV een lezing gehouden over deze restauratie, en nu kunt u deze ruimte op afstand in gebruik zien en horen. Het verhaal en de resultaten van de restauratie zullen ook getoond worden waarmee de lezing van vorig jaar een afrondend vervolg krijgt. In de aparte brief die u aantreft bij dit nummer van Oud Alkmaar kunt u meer lezen over hoe u contact krijgt met de vergadering, hoe u vragen kunt stellen over de vergaderstukken, hoe u daar antwoord op krijgt, hoe HVA-leden kunnen stemmen over de bestuursvoorstellen. Houd die brief bij de hand op 6 oktober 2020. Wij nodigen u van harte uit deze vergadering mee te maken op dinsdag 6 oktober 2020. De behandeling van de huishou delijke stukken zal afgewisseld worden met meerdere verras sende video-opnames. De aanvangstijd is 20.00 uur, inloggen is mogelijk vanaf 19.30 uur. De agenda is gelijk aan de agenda die in het vorige nummer van Oud Alkmaar bekend is gemaakt: 1. Opening, mededelingen 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 3. Jaarverslag 2019-2020 4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020, door de penningmeester 5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie 6. Statutenwijzigingen (algemene herziening) 7. Bestuurszaken, w.o. afscheid van bestuursleden Anneke Goddijn en Feyko Alkema. Benoeming nieuw bestuurslid 8. Uitreiking Oud Alkmaarprijs 2020 9. Rondvraag en sluiting. De stukken voor deze vergadering zijn te vinden op onze web site: www.hvalkmaar.nl en zijn tot 1 week voor de vergadering schriftelijk of per e-mail op te vragen bij de secretaris op het e-mailadres: leden@hvalkmaar.nl. Eind juni is een papieren brief verzonden aan al onze leden van wie we geen e-mailadres hadden. E-mailcon- tact geeft ons de mogelijkheid de nieuwste berichten over bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering door te geven. Ook onze Nieuwsbrief wordt tegenwoordig per e-mail verzonden, met nieuws over het eindelijk weer wel (of toch niet?) doorgaan van lezingen, wandelingen en andere bijzondere evenementen. U kunt nog steeds reageren op deze brief door een e-mail aan leden@hvalkmaar.nl te sturen met uw naam en adres (en zo mogelijk uw lidmaatschapsnummer). En u kunt tegelijk aangeven dat u op de verzendlijst voor onze Nieuwsbrief wilt staan. Wij houden namelijk graag contact met onze leden, dus ook met u, juist in tijden waarin door coronamaatregelen ontmoetingen en activiteiten beperkter zijn dan we graag zouden willen. - OUDALKMAAR Op woensdag 1 juli 2020 is het standbeeld van Truus Wijsmuller aan de Gewelfde Stenenbrug onthuld. De His torische Vereniging Alkmaar heeft middels de werkgroep 'Tante Truus' de afgelopen twee jaar de gehele fund- raising georganiseerd en (veel) communicatie verzorgd. De onthulling is stijlvol en liefdevol met een beperkte kring van genodigden geschied. De coronamaatregelen zijn in acht genomen. Volgend jaar, op de verjaardag van Tante Truus op 21 april, zullen de feestelijkheden uitge breider mogen zijn én worden door de HVA bedachte activiteiten als het pop-up museum, een huis-aan-huis krant en een educatief programma uitgevoerd. Zo wil de HVA de boodschap van Truus Wijsmuller-Meijer een duurzaam karakter geven. Na 31 jaar heeft Paul Silvius zijn taken als gids van de HVA-wande- lingen neergelegd. Paul is gewaar deerd als een enthousiaste en kundige gids, die hoekstenen leg de voor de database waar de gid sen altijd een beroep op kunnen doen. Hij werkte enthousiast mee aan het uitbreiden van de wan delgebieden tot delen van de stad die buiten de binnenstad lagen, zoals het Heiligland, Schermerei land, Emmakwartier, Spoorbuurt, Nassaukwartier, De Hout. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een brede waarde ring voor ook deze delen van onze mooie, historische stad. Onder zijn collega-gidsen en de wandelaars werd hij bovendien altijd gewaar deerd als een bijzonder aardige vent en beminnelijke collega. Als blijk van waardering voor zijn langdurige inzet en kennisover dracht, heeft het bestuur met genoegen de Gouden Speld van de Historische Vereniging Alkmaar op 28 mei 2020 aan Paul Silvi us uitgereikt. Op de foto kunt u zien hoe wij dit in de 'coronatijd' hebben gedaan bij Paul thuis. Op afstand maar met evenveel plezier. En met onze dank. OUDALKMAAR - 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 15