VAANDEL LANDSTORMKORPS VERBAND ALKMAAR (1932) UIT DE COLLECTIE VAN: NATIONAAL MILITAIR MUSEUM JOOST COX In deze rubriek worden bijzondere 'Alkmaarse' voorwerpen belicht, die zich in museale collecties in binnen- en buitenland bevinden. Het kan daarbij zowel om kostbare kunstvoorwerpen gaan als ook om hele gewone, dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Zolang ze maar bijdragen aan het 'verhaal' van Alkmaar. STEDELIJKE SCHUTTERIJ Al in de dertiende eeuw vertrouwden de steden op hun bewapende burgers. De taak om de orde, rust en veiligheid binnen de muren te bewaren, oftewel de stadsvrede, rustte op alle burgers die daartoe gebon den waren door de poorters eed. Zij verdedigden de stad en handhaafden de open bare orde, ook hielpen zij bij rampen, zoals grote bran den. Hiervoor gebruikte het stedelijk bestuur eerst de schuttersgilden. Van echte gilden was geen sprake, de burgers hadden de meest uiteenlopende beroepen. In 1813, na het vertrek van de Fransen, werden op nieuw lokale, vrijwillige schutterijen opgericht om in de steden een belangrijke taak van de schutterij ter hand te nemen: orde en rust handhaven. Zij werden ver volgens opgenomen in de oproepbare reserve van het leger. In 1907 werden zij opgeheven bij de reorganisatie en modernisering van de krijgsmacht. DE VRIJWILLIGE LANDSTORM (1914-1940) Vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de toenemende buitenlandse dreiging, voelde de rege ring het gemis van snel oproepbare vrijwilligers. Op 4 Vaandel uitgereikt op 11 juni 1932 te Ede door mr. dr. L.N. Deckers, minister van Defensie; collectie Nationaal Militair Museum, Soesterberg. augustus 1914 richtte zij daarom de Vrijwillige Land storm op. In het Koninklijk Besluit staan de volgende passages: 'Gelet op den p rij- zenswaardigen ijver, waar mede velen, die niet tot de militie, de landweer of den landstorm behooren, wen- schen deel te nemen aan de voorbereiding der lands verdediging'; 'Overwegende dat het ge- wenscht is al dadelijk de vorming van landstormaf- deelingen uit vrijwilligers bij den landstorm ter hand te nemen'. Het eerste korps dat in 1915 werd opgericht was de 'Limburgsche Jagers'; in 1916 volgden er acht andere. Aan het eind van de Eerste We reldoorlog telden de negen korpsen ongeveer 6.700 man. NOVEMBER 1918 Staatkundig is het Europa van eind 1918 revolutionair; in Rusland en Duitsland worden arbeiders- en soldatenra- den gevormd en dreigt de revolutiegolf ook Nederland te overspoelen. Op 26 oktober breekt in de legerplaats bij Harskamp een soldatenoproer uit. In een SDAP-ver- gadering op 11 november te Rotterdam zegt hun leider - OUDALKMAAR mr. P.J. Troelstra: 'De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de politieke macht. Mocht het daarna komen tot het instellen van een oppersten raad van arbei ders en soldaten voor het hele land, dan zal die het opperste gezag van het land hebben.' Troelstra herhaalt dit de volgende dag in de Tweede Kamer in zijn uren durende, briljan te redevoering. Hij besluit deze met de con statering, dat de regering 'de zedelijke kracht en het politieke staatkundige recht mist om aan het bewind te blijven.' Op 13 november 1918 grijpt de regering in. Over heidsgebouwen in een aantal steden wor den onder verscherpte bewaking gesteld; in de straten verschijnen patrouilles van de politie, de Koninklijke Marechaussee en het leger. De militairen worden versterkt door het oproepen van de Vrijwillige Landstorm. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen werd besloten tot uitbreiding van de Land storm. In 1918/19 werd het Landstormkorps 'Verband Alkmaar' opgericht. Penning (1918) toont symbolisch de bereidheid van de burger (een landman op klompen met spade in de grond en geweer op de rug) om bij dreiging de overheid hulp te bieden; onder het devies 'Als 't moet'; collectie Stedelijk Museum Alkmaar. van een escadrille gevechtsvliegtuigen van vliegveld De Kooy, volgde een toespraak door burgemeester Wen- delaar. 'Uit volle borst werd het Wilhelmus door het veeltallig publiek gezongen,' aldus de AC van 16 mei 1927, waarna de burgemeester de Landdag om 12.00 uur voor geopend ver klaarde. Er volgde nog een toespraak van generaal-majoor-titulair b.d. L.F. Duymaer van Twist, Tweede Kamerlid en voorzitter van de Nationale Landstormcommissie. Vrijdag waren al een torpedoboot en een onderzeeër uit Den Helder afgemeerd aan het Afgesneden Kanaalvlak, die door de Alkmaarders konden worden bezichtigd. Na zonsondergang werd de onderzeeër 'geïllumineerd', wat een sprookjesachtig gezicht opleverde. LANDDAG TE ALKMAAR Op zaterdag 14 mei 1927 werd in Alkmaar een 'Landdag van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm' gehouden. Zo'n Landdag vormde voor de vrijwilligers een hoogte punt met toespraken, muziek, een parade, demonstra ties, hindernisbaan, ringsteken op de fiets en schiet wedstrijden. Het Landdagterrein was ingericht op het gemeentelijk sportpark. Na een overvliegen in formatie EINDE Aan de vooravond van de Tweede Wereld oorlog omvatte het korps ruim 90.000 leden. Van hen werden 42.338 gemobili seerd en velen vochten mee in de Mei dagen van 1940 (naar schatting 300 a 400 man sneuvel den). Het monument ter nagedachtenis heet 'Als 't moet' en staat op het Militair Ereveld Grebbeberg. De Duitse bezetter ontbond de Vrijwillige Landstorm formeel per 1 september 1940. In 1948 werd het Korps Nationale Reserve (Natres) als opvolger opgericht. DE LANDDAG VAN DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM TE ALKMAAR Ter opluistering van de Landdag van den Vrijwilligen Landstorm te Alkmaar zijn aldaar een torpedoboot en een onderzeeër aangekomen. Een foto van de aankomst. Foto: Onbekend Collectie Regionaal Archief Alkmaar FO 1009961. OUDALKMAAR -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 14