«««SS VAN DEN NEDERLANDSCHEN GECENSUREERDE KRANTEN r** «Ut k Foto Kwiper- All ofVfllctT rsn Xsis FuJ ll IftE preiS bc-f-rpnl^iilrr In Nant-d-ü-liillEFial l>Mii>rrtiill, de beer Cor Kcecmp Ie blokker- Cor Koeman, boer uit Blokker, nam zijn taak in Noord-Holland over. Van prachtige toespraken horen we niet veel meer, Koeman moest het hebben van zijn daden. Zijn taak was niet makkelijk, 'nu het Germaansche ras doodbloedt aan de fronten'.16 Jan Saal houdt een toespraak vanaf het imposante spreekge stoelte in de Muziektuin. Beeldbank WO2 - NIOD 25 Foto van Cor Koeman in Dagblad voor Noord-Holland 21 mei 1943 KEERPUNT De Landstand ging verder op de ingeslagen weg: aan dacht vragen voor de boerenbelangen en de boeren zelf van advies voorzien. Er waren in Alkmaar bijeenkomsten van Landjeugd en Landvrouwen, zoals een Oogstherden- king en een Midwinterfeest, maar de opkomst liet nogal eens te wensen over. Feestelijke propaganda was niet langer aan de orde. Het lag niet alleen aan het mindere redenaarstalent van Koeman of aan de financiële misstanden bij de Landstand zelf dat er in de laatste bezettingsjaren jaren minder aandacht voor de organisatie was. De oorlogskansen waren gekeerd, het Duitse leger bleek niet onoverwinnelijk. Met het opvoe ren van de Duitse oorlogsinspanningen nam ook de druk op de bezette gebieden toe, net als de verzetsactiviteiten. Bij de april/meistakingen van 1943 waren ook boeren betrokken die staakten door geen melk te leveren. Roskam moest in mei 1943 in een artikel in het blad De Landstand indirect toegeven dat de politieke ambitie Kennemerstraatweg 23, gouwhuis en provinciaal kantoor van de Landstand Noord-HollandFoto J. Elsinga 1999. Regionaal Archief Alkmaar 50 - OUDALKMAAR s&è*. Affiche Landdag in Alkmaar. Beeldbank Niod 193279 De kranten waaruit in dit artikel wordt geciteerd, waren niet vrij in hun berichtgeving. Net als de Landstand was de 'bovengrondse' pers door de Duitse bezetters gelijkgeschakeld. Het Dagblad voor Noord-Holland ontstond in mei 1942 uit een verplicht samengaan van een aantal regionale kran ten, waaronder de Alkmaarsche Courant. Eerder al waren de Heldersche Courant en de Schager Courant opgegaan in het Dagblad voor Hollandsch Noorderkwartier. te hoog gegrepen was. De meerderheid van de boeren bevolking wenste niet mee te werken aan de nationaal- socialistische idealen. In elke toespraak verwezen de leiders naar de tegenwerking die men ondervond. Om met Koeman te spreken, in september 1943: 'Men kan ons beleedigen, bespotten, hoonen toch houden we vol, omdat er iets is dat zegt dat we den goeden weg gaan. 'Al voor Dolle Dinsdag in september 1944 bestond de Landstand eigenlijk alleen nog maar op papier. De gelijkschakeling was mislukt. De rol van Alkmaar als provinciaal centrum van de Landstand werd steeds kleiner. 'Niet in Den Haag en niet in Alkmaar klopt het hart van de Landstand, maar het zwaartepunt van den Landstand ligt bij den boer op zijn erf ,..'17 Maar op de meeste boerenerven was het niet (meer) te vinden. De leiders van de Landstand werden na de oorlog berecht. Cor Koeman pleegde zelfmoord tijdens zijn internering. Jan Saal werd begin maart 1948 door het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en ontzetting uit al zijn rechten. NOTEN 1. Wieringer Courant, 22-2-1941. 2. Agrarische Post nr. 8 1941, p. 4. Het was de woning van gouwsecretaris K.Kaan. 3. Alkmaarsche Courant, 22-2-1941. 4. Dagblad voor Hollandsch Noorderkwartier 13-2-1942. 5. Idem. 6. Dagblad voor Noord-Holland, 8-5-1942. 7. Idem, 12-6-1942. 8. Dagblad voor Noord-Holland, Alkmaarsche Editie, 20-7 1942. 9. Dagblad voor Noord-Holland, 27-6-1942. 10. Dagblad voor Noord-Holland, Alkmaarsche Editie, 20-7-1942. 11. Dagblad voor Noord-Holland 30-9-1942. 12. Idem. 13. Dagblad voor Noord-Holland, 20-5-1943. 14. De Landstand, knipsel uit het plakboek van Schrooder, voor jaar 1943. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. 15. Brief d.d. 21 april 1942, van de provinciale boerenleider Noord-Holland; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6. Eerste helft. Juli '42 - mei '43, p. 483 noot 3. 16. Dagblad voor Noord-Holland, 21-5-1943. 17. De Courant-Het Nieuws van de Dag 22- 71942. OUDALKMAAR - 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 13