■iaüïA-., NEDERIANDSCHE De landelijke boerenleiders maakten zich schuldig aan corruptie HET BOERENBEDRIJF MASSALE BIJEENKOMST VOOR DE LANDELIJKE JEUGD op. Donderdag 7 Mei1 :*s morgens 11 uur te Alkmaar la het Wapen van Heemskerk: Het woord zal o.m. gevoerd worden éoor den sl Boer enjeug diet dep Si 8 oer m o Bijeenkomst van de gouwkring van de Landstand in Café Central. Ca. 1942. Regionaal Ar chief Alkmaar voor hun tegenwoordig zo waardevolle vervoermiddelen; speldjesverkoopers en tussen dit alles de vrolijke roep van herkenning tusschen verschillende bezoekers.'11 De provinciale boerenleider opende de dag met een toe spraak vanaf een groots opgezet podium vol nationaal- socialistische symboliek: zwaarden en ploegijzers, en het grote wiel met korenaren boven zijn hoofd. 'In dezen tijd, nu wij geen regeering en geen koloniën meer hebben, is het de taak van de boeren, in den Landstand vereenigd, om zelf het fundament te leggen voor een nieuwe boerenorde 'De Landstand leeft en marcheert, dat bewijst ook het bezoek van de vele boeren die om raad komen in het gebouw aan den Kennemerstraatweg te Alkmaar.'12 Naast het stevige programma met toespraken was er ook ruimte gemaakt om het publiek te vermaken. Voor de muzieknis in de Alkmaarse muziektuin was een decor (tien meter hoog en zestien meter breed) van een Texelse boerderij op een duintop met helmgras geplaatst. Voor deze boerderij werd het toneelstuk 'De Strooppot' opgevoerd en deden mensen in typisch Texelse kleder dracht een volksdans. Van dit vermaak werden opnamen gemaakt door het nationale bioscoopjournaal. NSB-leider Mussert bezoekt de kaasmarkt. Beeldbank WO2 - NIOD AFSCHEID VAN JAN SAAL Een jaar later, op 21 mei 1943, nam Jan Saal in de Van Teylingenzaal van Hotel Proot afscheid als boerenleider van Noord-Holland. Hij had goed werk verricht. De Land stand in Noord-Holland was volgens de krant de eerste georganiseerde afdeling in ons land, die het snelst op volle toeren werkte.13 Saal wees er in zijn afscheidsrede op dat in de drie jaren dat hij en zijn medewerkers hadden gestreden voor hun ideaal, reeds veel was bereikt. Hij bleef positief en beloofde betrokken te blijven bij de provincie. 48 - OUDALKMAAR Door de landelijke Jeugd rail wordt «en r joFwtaelend programme van vellcidaruai, tang^ en Isanetlifdl geboden De werkelijkheid was minder mooi. De journalist van de krant van de Landstand die Saal interviewde, noteerde de reactie van Saal na vele pogingen om de slecht functionerende gaskachel in het gouwhuis aan de praat Advertentie voor bijeenkomst van de Landstandjeugd. Dagblad voor Noord-Holland 5 mei 1942 te krijgen: 'Och, we zijn het hier gewend dat het niet direct vlot gaat.' Waarmee de interviewer direct aan kon sluiten op de 'moeilijkheden, welke de Landstand heeft te overwinnen'.14 Jan Saal schreef in april 1942 in een brief: 'Mijn dorps boerenleiders worden geheel geïsoleerd door de tegenwerking en sabotage van de worteltje-boven klanten.'15 Slechts een minderheid van de boeren betaalde de verplichte contributie en de landelijke leiding maakte zich schuldig aan corruptie. 'Boerenleider' Roskam moest in 1943 om die reden ontslag nemen. Jan Saal ging als voorman van de Landstand de lande lijke organisatie uitbouwen en werd plaatsvervangend 'Boerenleider' in Den Haag, een functie die hij tot 15 augustus 1944 zou vervullen. In de bezettingsjaren viel de buitenlandse handel grotendeels weg, waardoor sommige boeren, zoals bollentelers, over moesten schakelen op andere pro ducten. De hele productie en verkoop werd geregle menteerd door het Voedseldistributiekantoor. De na druk kwam te liggen op akkerbouw: veeteelt leverde minder voeding op. Daartoe werden boeren verplicht een deel van hun grasland te scheuren. Dat beteken de dat ze weiland moesten omploegen en omzetten in akkerland, zodat er graan of aardappels verbouwd konden worden. Alles moest gemeld worden: de hoe veelheid productie, het transport naar veiling, fabriek of slachthuis, dorsrechten enzovoorts, zodat er niets aan de strijkstok bleef hangen en onttrokken werd aan de voedselvoorziening. Ook de boeren hadden te maken met schaarste aan producten. Paarden, die toen nog veel gebruikt wer den in de landbouw, werden nogal eens gevorderd. In de laatste oorlogswinter werden ook koeien en var kens massaal gevorderd. Brandstof voor tractoren was niet meer te krijgen. Net als bij andere vervoersmid delen moest men zich behelpen met gasgeneratoren. Stikstof (kunstmest) was 'op de bon' en in het laatste oorlogsjaar in Noord-Holland helemaal niet meer te verkrijgen omdat ook transport vanuit Limburg (DSM) stillag. Hoewel de prijzen voor landbouwproducten beter waren, werden de opbrengsten minder en dus daalden ook de inkomens van de boeren. Arbeid was er wel genoeg: vanwege het belang van de voedsel voorziening werden boeren en boerenknechten vrij gesteld van 'Arbeitseinsatz', tenminste voor enige tijd. Met name de inundaties waren een groot probleem voor boeren van wie land onder water kwam te staan. OUDALKMAAR - 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 12