ALKMAAR ALS PROVINCIAAL CENTRUM VAN DE 'NEDERLANDSCHE LANDSTAND' Noord-Hollandse boeren tijdens de Duitse bezetting I S" De Landstand beoogde een nationaalsocialistische eenheidsorganisatie te zijn Marlies ten Berge In de bezettingsjaren was er sprake van voedselschaarste en voedseldistributie. We kennen het bonnensysteem, maar hoe zat het eigenlijk aan de kant van de productie? Ook de Nederlandse boeren hadden te maken met allerlei maatregelen die voortvloeiden uit de bezetting. Het Duitse bestuur probeerde Nederland op nationaalsocialistische wijze te (re)organiseren. Elke vereniging of organisatie die de nazi's niet konden gebruiken werd opgeheven. In plaats daarvan kwamen er eenheidsorganisaties. Boeren moesten lid worden van de nationaalsocialistische Landstand die in Alkmaar een 'gouwhuis' vestigde. HET GOUWHUIS IN ALKMAAR Half februari 1941 werd een 'gouwhuis' van de gouw Noord-Holland van het NAF geopend in Emmastraat Opening van het gouwhuis te Alkmaar op 21/02/1941 in Café Central. In het midden van de voorste rij Evert Jan Roskam. Foto Th. Volmer, Beeldbank WO2- NIOD NSB-BOEREN Al in juli 1940 werd het 'Nederlandsch Boerenfront' vanuit de NSB opgericht onder leiding van Evert Jan Roskam. In november van dat jaar ontstond het 'Nederlandsch Agrarisch Front' (NAF), ook onder leiding van Roskam. In Noord-Holland was het Jan Saal, een boer in de Waardpolder met bestuurlijke ambities en redenaarstalent, die zich zeer voor deze organisatie inspande. Vanaf 1933 was hij lid van de NSB en sinds 1935 (voor deze partij) lid van de Provinciale Staten. Hij werd de drijvende kracht achter het opzetten van de 'gouw' Noord-Holland, met Alkmaar als bestuurlijk centrum, de eerste in het land en met een werkgebied van ongeveer twee miljoen inwoners, 'zoodat het van méér dan symbolische beteekenis is, dat van Alkmaar de Victorie is begonnen'.1 De stad, streekcentrum voor het omringende platteland, was kennelijk een geschikte locatie voor bijeenkomsten van de NSB-boeren. 41.2 De verschillende functionarissen die bij de opening aanwezig waren, onder wie Roskam, werden welkom geheten door gouwleider Jan Saal. Vervolgens bezichtig den de aanwezigen het gebouw, waarna in Café Central aan het Hofplein een bijeenkomst werd gehouden met nog enkele sprekers.3 In het gouwhuis werd de administratie van de hele gouw behandeld. De gouw was verdeeld in 16 streken, die weer waren onderverdeeld in buurten. In 78 van die buurten waren gemachtigden aanwezig om de orders van het NAF uit te voeren, Alles tezamen beschikte de gouwgemachtigde Jan Saal over een staf van meer dan - OUDALKMAAR 180 personen. De streekleiders kwamen eens in de twee weken in het gouwhuis bij elkaar. DE LANDSTAND Het NAF vormde de organisatorische kern van de op 24 oktober 1941 door rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, de hoogste nazi-bestuurder in Nederland, ingestelde 'Nederlandsche Landstand'. Een organisatie met een nieuwe naam, maar veel veranderde er niet: Evert Jan Roskam werd hoofd van de Landstand met de titel 'Boerenleider'. Op 12 februari 1942 meldde de krant: 'Gistermorgen waren de voorloopige dorps- en streek- boerenraden van den Nederlandschen Landstand in de provincie Noord-Holland bijeengekomen om in tegenwoordigheid van een groot aantal Nederlandsche, zoowel als Duitsche autoriteiten getuige te zijn van de officieele installatie van het gewest Noord-Holland van den Nederlandschen Landstand'. En waar kon dat beter gebeuren dan in een zaal van de Harmonie in Alkmaar? Volgens de krant was het er al vroeg druk en was de zaal buitengewoon smaakvol versierd met de Landstandemblemen en -kleuren. De toespraken van Roskam en 'Beauftragte' Unger maak ten duidelijk waar de Landstand voor stond: 'Het is géén Propaganda affiche van het NAF Beeldbank WO2 - NIOD verlengstuk van het staatsapparaat maar het tot zelf bewustzijn gekomen boerendom dat zijn eigen recht en zijn eigen eer handhaaft.' De vooroorlogse landbouw organisaties hadden namelijk een verkeerde geestes gesteldheid. 'De Führer immers heeft reeds gezegd, dat de grondslag voor ieder Germaansch volk het boerendom is.' De boerenleiders moesten 'als gelijke partners met de burgemeester de belangen van boer en voedselvoor ziening beschermen.'5 Op deze bijeenkomst werd Jan Saal als provinciaal boerenleider geïnstalleerd. DOELSTELLINGEN De Landstand beoogde een nationaalsocialistische een heidsorganisatie te zijn. Haar belangrijkste doelen waren het behartigen van de belangen van boeren, vissers en tuinders en mee te werken aan de voedselvoorziening van de Nederlandse bevolking. Een belangrijke taak was het op poten krijgen van de organisatie door geschikte dorps- en buurtboerenleiders te vinden. Bij Saals afscheid in 1943 werkten in Noord-Holland drie Landstand afdelingen op volle kracht: de afdelingen 'Volk en Bodem', 'Voortbrenging' en 'Marktordening'. De Land stand telde 'reeds' 1000 actieve medewerkers. En hoewel de leiders benadrukten dat de organisatie niet autoritair was maar een beweging van onderop, viel dat niet echt vol te houden. Alle boeren, tuinders en vis sers werden verplicht lid en moesten contributie betalen. Propaganda moest een handje helpen bij de acceptatie van dit alles. Nadrukkelijk richtte de organisatie zich ook op de landarbeiders. Het vooroorlogse klasseverschil tussen boer en knecht zou veel kleiner moeten worden. Ook de landarbeider was tenslotte 'boer' door het werk dat hij verrichtte.4 MAN, VROUW EN JEUGD De organisatie richtte zich niet alleen op de boeren, maar in het bijzonder ook op de jeugd en de vrouwen. OUDALKMAAR - 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 10