DE BEVRIJDING VAN ALKMAAR: MEI 1945 INHOUDSOPGAVE MOED EN ACTIE REDACTIE REDACTIEADRES OPMAAK DRUK OMSLAG Gerrit Valk De bevrijding van Alkmaar: mei 1945 Gerrit Valk 'Als het geestelijke boven het materiële uitstijgt, ben je een gelukkig mens' Chiene Vos De Ee, D'Ye, De Die, Het Die Jaap de Graaf Uit de collectie van: Doophek van de Lutherse kerk Joost Cox roegere winkels in de Spoorstraat Tiny Opdam-Pieterse en Leen Spaans Verenigingsnieuws Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop via een e-mail naar info@hvalkmaar.nl. Joost Cox, Lisa Oskamp, Carly Misset en Gery Baars. Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar, of naar redactie@hvalkmaar.nl. Greyfish Grafisch Ontwerp, Alkmaar. Krijgsman Drukwerk, Alkmaar. ©Historische Vereniging Alkmaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Alkmaar. VOOR: 8 Mei 1945: de terugkeer van burgemeester jhr. mr. F.H. van Kinschot; Bosman, P.J. collectie Regionaal Archief Alkmaar FO 1300336. ACHTER: Jaap Oudes, Kaasmarkt in Alkmaar, kleurpotlood 1951. Het eerste artikel herdenkt het einde van de oorlogsjaren. Vijfenzeventig jaar geleden werd de bevrijding gevierd. We vieren in 2020 dus ook vijfenzeventig jaar vrede. Ik heb de oorlog via aangrijpende verhalen van anderen leren kennen. Ik kan niet weten hoe het was om niet te weten hoelang de oorlog zou duren en hoe die zou aflopen. Gerrit Valk beschrijft belevenissen en gebeurten- nissen, die in mei 1945 plaatsvonden op bekende straten en pleinen in onze stad. Ik loop in 2020 dagelijks langs plekken waar meestal feestelijkheden en soms drama's tijdens de bevrijdingsdagen zich afspeelden. Het artikel heeft mijn gevoelens bij die wandelingen intenser gemaakt. Hoe bracht men zoveel moed op om in die jaren andere mensen volledig te vertrouwen, moed om voor anderen op te komen en je eigen leven in gevaar te brengen? Moed om je kinderen mee te geven aan een onbekende redder? De moed die Truus Wijsmuller en vele anderen hebben opgebracht. Nationale en internationale belangstelling voor de kindertransporten en de rol daarin van Truus Wijsmuller nemen sterk toe. Aan Alkmaar de eer om een stand beeld voor haar te laten maken en te plaatsen. Dit beeld zal dienen als blijvende herinnering aan deze moedige vrouw, geboren en getogen in Alkmaar, die werk maakte van het aanbod vanuit Engeland om 10.000 kinderen op te nemen. Zij ondernam actie in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Een financiële bijdrage aan het standbeeld is een symbolische erkenning van haar moed. Onder het motto: 'Tante Truus is hief vermeld ik nog eens het rekeningnummer: NL62 INGB 0000 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar, onder vermelding van Gift Tante Truus. Ik wens u weer veel leesplezier met dit nummer. Carol Korringa voorzitter Nooit zal er in Alkmaar zo'n uitgelaten stemming zijn geweest als in de maanden mei en juni 1945, toen met de komst van Britse en Canadese troepen op 8 mei een einde kwam aan vijf jaar bezetting. De stad was uitzinnig van vreugde en die feestvreugde was hoog uit vergelijkbaar met het wegtrekken van de Spaanse troepen op 8 oktober 1573. Naar hoe de stemming in 1573 was kunnen we alleen maar raden, maar over de sfeer in de Bevrijdingsdagen staan ons tal van bronnen ter beschikking, zoals films, foto's, krantenverslagen en herinneringen.1 8 mei 1945. Een geallieerde motorrijder met Alkmaarse meisjes. Bosman, P.J. collectie Regionaal Archief Alkmaar FO 1300064. VOEDSELDROPPINGEN De stad raakte al uitermate goed gemutst toen Ameri kaanse B-17-bommenwerpers op 2 mei vroeg in de middag zo'n 1500 voedselpakketten uitwierpen boven vliegveld Bergen. Hiervoor gaven de Duitse autoriteiten hun toestemming. 'Al wat lopen kon' trok in de richting van Bergen om getuige te zijn van de voedseldroppings, terwijl veel uitgelaten Alkmaarders op de daken van hun huizen klommen om dit schouwspel gade te slaan.2 Piet Bakkum herinnerde zich zeventig jaar later dat de toestellen zo laag vlogen dat hij de bemanning zag zitten, evenals de militairen die de pakketten uit de geopende bommenluiken duwden.3 De pakketten bevat ten chocolade, sigaretten, margarine, Spam (varkensvlees in blik, later bekend geworden onder de naam Smac), scheepsbeschuit, meel, bonen en thee. De pakketten werden door brandweerlieden en leden van de Centrale Crisis Controledienst verzameld en naar de pakhuizen van de Firma Holsmuller aan de Voordam gebracht, van waaruit zij werden gedistribueerd. De dagen daarop vonden nieuwe droppings plaats die eveneens konden rekenen op een enthousiast onthaal. BINNENKOMST VAN DE GEALLIEERDEN De stedelingen werden uitzinnig van vreugde toen op 8 mei de Britse en Canadese bevrijders uit de richting van Heiloo via de Kennemerstraatweg, gezeten op tanks, vrachtwagens, jeeps, motoren en andere militaire voer tuigen, omstreeks 14.00 uur de stad binnentrokken. De vorige dag hadden geallieerde verbindingsofficieren een bespreking gevoerd met de Duitse Ortskommandant Arthur Schausz over hoe de machtsovername het beste geregeld kon worden. De dag daarop bracht een Engelse eenheid in de ochtend al een bliksembezoek aan het stadhuis dat omgedoopt werd tot 'Townhall'. Nog vóór de massale binnenkomst van de Canadezen en de Britten in de middag werd de in februari 1942 door de Duitsers ontslagen burgemeester F.H. van Kinschot in een open wagen onder luide toejuichingen naar het stadhuis gereden. Dankzij zijn gedwongen ontslag kon hij geen kwaad meer doen onder de bevolking. Zijn opvolger, de NSB-burgemeester B.A. van der Sluijs, werd gearres teerd (hij zou in december 1945 in het interneringskamp Rochdale komen te overlijden). Van Kinschot kreeg een warme ontvangst, maar de Britten en Canadezen kregen OUDALKMAAR - 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 2