(D VAN DE WERKGROEP PREADVIES AGENDA HgaaaaE Naar aanleiding van ons commen taar op de bouwaanvragen in vorige nummers van Oud Alkmaar, kregen wij twee reacties. De eerste betreft de bouwaanvraag voor Varnebroek 32, dat we 'tot voor kort het leukste groentewinkeltje van Alkmaar' noemden. Bep, die de winkel samen met haar dochter runt, heeft echter aange geven dat in overleg met de eigenaar de winkel open blijft prijs, waarbij vorig jaar 79 panden in de historische binnenstad voor nominatie op de longlist stonden, spreken wij echter waardering uit voor de liefde en zorgvuldigheid waarmee eigenaren hun panden verbouwen. Inderdaad blijven wij kritisch de bouwaanvragen beoordelen. Verder vraagt de schrijver, terecht, om meer aandacht voor de energietransitie. Hoe ga je om met zonnepanelen, appartementen te veel en vroegen op de plek van het gedempte Geestwater, onderdeel van de stadsgrachten, de nieuwe ingang zo transparant mogelijk in een eenvoudige vliesgevel herkenbaar te maken. De Harmonie in de Lombard- steeg: Ons bezwaar tegen de verbouwingplannen gold vooral de toegangsdeuren naar de wonin gen. Wij vroegen of de voordeuren totdat Bep aan het eind van dit jaar met pensioen gaat. Tot die tijd kunt u 'het leukste groentewinkel tje' gewoon blijven bezoeken. Een andere reactie ging over wat de schrijver een 'naming and shaming'-methode noemt. Te vaak zouden wij de aanvragers er flink van langs geven wanneer zij voor oplossingen kiezen die in strijd zijn met het Beeldkwaliteitsplan of de Welstandsnota-Binnenstad. Tijdens de tweejaarlijkse Puien warmtepompen en isolatie zonder de historische waarde van de panden aan te tasten? Bij het Noordwest Ziekenhuis lukt het de architect in de beperkte ruimte een volwaardig ziekenhuis te realiseren. Verheugend is dat de afgebrande stolp aan de Kennemerstraatweg 263 zo veel mogelijk in oude glorie herbouwd wordt. Zevenhuizen 1 - 3: in dit gemeen telijke monument vonden wij zes aan de Gedempte Nieuwesloot en in de Lombardsteeg niet in de bestaande raamopeningen geplaatst konden worden. In een tweede aanvraag is dat gebeurd. Dat lijkt een kleine ingreep, maar in onze optiek is het een hele verbetering. Boterstraat 16 en 18: de aanvraag betreft het verbouwen van appartementen naar hotelkamers. Naar onze mening past de voorgestelde onderpui niet goed 28 - OUDALKMAAR ALKMAAR 1925 bij de gevel. Zou de oplossing bij een vergelijkbare pui op Mient 11 hier toegepast kunnen worden? De Vest aan het Canadaplein wil de entree aanpassen. Het ontwerp heeft onze instemming. Achterstraat 45 en 47: deze panden worden samengevoegd. De werkgroep adviseert het verschil tussen beide panden te accentueren. Schoutenstraat 13: 'naming and shaming'. De verbouwing van dit winkelpand is namelijk al uitge voerd voordat de aanvraag werd ingediend. Wij hebben bezwaar tegen het gebruik van zink als dakbedekking, waar dakpannen in het Bestemmingsplan Binnenstad worden voorgeschreven, en tegen de grootte van de dakkapellen. Wij zouden geen bezwaar gehad hebben tegen de verandering van de kap, zoals dat in het verleden ook bedoeld was, maar nooit is uitgevoerd. Boterstraat 13: de aanvraag behelst het verbouwen van het pand naar appartementen. Het Bestemmingsplan Binnenstad schrijft dakpannen voor en een dakhelling van 50 tot 60 graden. In de aanvraag is echter sprake van een extra verdieping met schuin geplaatste wanden. Wij hebben bezwaar tegen de hellingshoek en het gebruik van zink als dakbedek king. Tegen een met pannen bedekt schilddak/mansardedak, eventueel met dakkapellen in het zijvlak, hebben wij geen bezwaar. Noordervaart 99, Stompetoren: in het voormalige gemeentehuis worden appartementen gebouwd. Wij zijn blij dat het pand een goede bestemming heeft gekregen. De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen en het uitgeven van Oud Alkmaar. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. DINSDAG 7 APRIL HVA-jaarvergadering, aanvang 20 uur. Inloop vanaf 19.30 uur op Varnebroek 31. MAANDAG 11 MEI Wandeling 'Alkmaar en vrijheid' Start 19 uur Wilhelminalaan (borstbeeld Bosboom-Toussaint) MAANDAG 8 JUNI Wandeling 'Van Wieger Bruin naar Stadsvernieuwing' Start 19 uur Wortelsteeg DINSDAG 7 JULI Wandeling 'Daken, dakgoten en dakkapellen in Alkmaar' Start 19 uur Canadaplein Postadres van de vereniging is Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar. Ook via internet is de vereniging bereikbaar: info@hvalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: Carol Korringa, voorzitter, Anneke Goddijn, secretaris, Lucas Zimmerman, penning meester, Feyko Alkema, Netty Bleichrodt-Vegter, Klaas te Bos, Joost Cox, Rob Marijn, Jos Stroomer en Rob de Vries, leden. ZONDAG 13 SEPTEMBER Wandeling 'Leermonumenten' Start 14 uur Murmellius Gymnasium OPEN HUIS 2020 Elke tweede zaterdag van de maand [m.u.v. juli augustus] van 10-13 uur [11 april, 9 mei, 13 juni]. De prijs van het lidmaatschap bedraagt €25 per jaar. Rekeningnummer NL62INGB0000600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Vragen over lidmaatschap: 072 - 792 07 83 OUDALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 16