heen werd getrokken, een vrij algemeen toegepaste methode in waterrijke gebieden van Nederland. Op diverse plaatsen herinneren namen als Overtoom en Overhaal voor bijvoorbeeld straten en scholen nog aan het feit dat daar in de buurt een dergelijk werktuig heeft gestaan. Bij de Heilooërdijk was aanvankelijk ook zo'n installatie maar in 1663 werd deze overhaal door een schutsluis vervangen. De bouw werd volledig door Heiloo betaald, waaruit valt af te leiden dat het belang van de scheepvaart voor het dorp aanzienlijk was. Over deze sluis wordt in documenten gesproken als over de sluis bij de Nieuwpoort. In 1841 is de sluis afgebroken. Wellicht was met de aanleg van de Kennemerstraatweg het belang van de vaarweg naar Alkmaar afgenomen. Met de bouw van de sluis werd ook een huis voor de sluiswachter gebouwd. Dit sluishuis aan de Heilooërdijk is in 1945 gesloopt.8 SAND VAERT Op oude kaarten wordt de Die ook wel Sand Vaert genoemd. In de zeventiende eeuw heeft men een begin gemaakt met het afgraven van een deel van het zand van de strandwal tussen Heiloo en Alkmaar. Voor het trans port werd een sloot gegraven die we nu nog kennen als de Zandersloot. Een kaart uit 1671 laat de weg zien waarlangs het zand werd afgevoerd.9 Deze Zandersloot begint bij de Kuillaan in het Heilooërbos, loopt richting Alkmaar en maakt ten noorden van de huidige drafbaan een haakse bocht naar het oosten, op de kaart aange geven als de 'quaeden hoek', kennelijk een moeilijk punt voor de zandschuiten. De sloot kruist vervolgens de 'Heijloor Ooster wegh', nu Kennemerstraatweg aan het eind van de Nieuwpoortslaan, loopt een stukje parallel aan de Kennemerstraatweg, maakt ter hoogte van de tegenwoordige Juliana van Stolberglaan weer een scherpe bocht naar het oosten en komt dan uit in de ringsloot van de Achtermeer, hier als Sand Vaert en Heijloor Vaert aangegeven. Langs deze vaarroute komen de schuiten met zand van de strandwal van Heiloo dus op de Die terecht. Het vervoer van het zand wordt in de late zeventiende eeuw uitgevoerd door het Alkmaarse schippersgilde in opdracht van de heer George van Cats, ambachtsheer van Heiloo van 1656 tot 1697. Ook Amster damse veerlieden hadden wel zand van de strandwal geladen, zij namen het mee als ballast. PARKACHTIG WATER Van het oorspronkelijke veenriviertje de Die wordt het gedeelte dat door Heiloo en Limmen stroomt, nog voor een groot deel omringd door een prachtig veenweide- 16 - OUDALKMAAR Varend op de Die, nu Bleekerssloot, richting centrum. (foto Jaap de Graaf) 1. Dit artikel is een extract van het onlangs verschenen boek: Jaap de Graaf, De Ee, D'Ye, De Die, Het Die - Eeuwenoud cultuurgebied, prachtige natuur [Historische Reeks Heiloo 4] 2019. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandels in Heiloo en bij de Historische Vereniging Heiloo, prijs 14,95. Op verzoek worden voor groepen lezingen over de Die gegeven, waarbij (drone)filmbeelden van het Die-gebied worden vertoond. Info: www.hvheiloo.nl W! De Baangracht gezien in de richting van de Nieuwlandersingel. (foto Jaap de Graaf) Kaart van Google Maps met daarop aangegeven de Die/Bleekers- sloot. gebied waar het van oudsher de kern van vormde. De Heilooër Tolweg vormt nu de noordelijke begrenzing. In Alkmaar is de Die vanaf het eind van de negentiende eeuw langzamerhand veranderd in een parkachtig water temidden van stadswijken. In 1890 wordt een begin gemaakt met de bouw van het Emmakwartier, waarbij de nieuwe stadswijk aan de oostzijde wordt begrensd door de Die, die nu de Bleekerssloot gaat heten. Daarna volgen de uitbreidingen Staatsliedenkwartier en Landstraten, Oud Rochdale en Dillenburg en Stadhouderskwartier. Deze stadsdelen liggen aan de oostzijde van de oorspronkelijke Die, in het Overdie dus. Later volgen nog Burgemeesterskwartier en Kooimeer. De laatste stadswijk ligt weer in het Overdie. De Die, nu Bleekerssloot genoemd, wordt temidden van de bebouwing geflankeerd door de Wendelaarstraat en de Van Houtenkade aan de westzijde en de Mauritskade en de Blekerskade aan de oostzijde. Bij de Heilooërdijk is niets meer dat herinnert aan het schutsluisje van weleer. De Bleekerssloot komt uiteindelijk uit in de Nieuwlander singel. De Baangracht tot slot, is het laatste stukje van de oorspronkelijke veenstroom. Geen landelijk riviertje meer, geen parkachtig water, maar hier een echte stadsgracht. 2. Kaart van de Vakgroep erfgoed gemeente Alkmaar in: Harry de Raad en Paul Post, Historische Atlas van Alkmaar, Nijmegen 2018, 8. 3. Kaart uit A.A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Neder land. Holland, Zeeland en West-Friesland in 1300 Heruitgave uit 1900; Archief Zaanstad. 4. P. A. Meilink, Het archief van de abdij van Egmond 1ste, 2de en 3de stuk, 's-Gravenhage 1951. 5. Regionaal Archief Alkmaar, 0001 Inventaris van het archief van de gemeente Alkmaar, 1254-1815, 1.B 20 6. Dijken, dammen en meren, wie zal dat beheren?een waterstaatkundige verkenning van een stukje Kennemerland 1300-1600 door L. Ney (1999), Doctoraalscriptie Middeleeuw se geschiedenis, bibliotheek RAA. In de scriptie vraagt L. Ney zich af of de dijk waarover in de akte wordt gesproken de Heilooërdijk van nu is. 7. C. Streefkerk, 'De Achtermeer, een verscholen monument', Archivaria, 4.1 (1991) 9-16, ill. 8. W.A.M. Admiraal, schriftelijke mededeling. 9. Regionaal Archief Alkmaar, PR 1006015, Kaart van de Zandersloot tot haar uitmonding in de stadsgracht van Alkmaar en van de Wagenweg tussen de Kennemerpoort en de Nieuwpoort (1671). OUDALKMAAR - 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 10