Evenals in het handschrift uit 1737 ont breekt ook hier het verhaal over de reis van Van der Mey. Ook de anonieme verhalen over het handelen van Van der Mey zijn in deze tekst niet te vinden. Met de vondst van deze zestiende-eeuwse versie van het tweede ooggetuigenverslag dat we voorheen enkel kenden uit het afschrift van 1737 en de uitgave van 1735), heeft dit verslag veel aan waarde gewon nen. We beschikken nu dus over twee betrouwbare ooggetuigenverslagen van het Alkmaarse beleg, waarbij er van beide verslagen een versie bewaard is die vrijwel onmiddellijk na de gebeurtenissen is op geschreven. ten, dattet breyn aen de mueren spranck ende was terstont doot, daer veel volcx af verwondert was, daer die cloot so hooch in de kerck quam ende die dogter so miracu- loos doot bleef, het was die dochter haer eerste reyse dat sij dragen soude. Detail van Het beleg van Alkmaar, gezien vanuit het noorden. Pie ter Adriaensz Cluyt, 1580. Collectie StedelijkMuseum Alkmaar Kort verhaal van de belegering van Alkmaar waar by koomen de onuitgegeeve aanteekeningen van een ander Oog getuigen (Haarlem, 1737]. 2 Cornells Boomkamp, Alkmaer en deszelfs geschiedenissen (Rotterdam, 1747] p. 247. 3 RAA, Collectie Aanwinsten, inv.nr. 353. 4 Boomkamp spreekt regelmatig over de 'aentekeningen van P.J. Visser'. Zie bijvoorbeeld zijn Alkmaer en deszelfs geschiedenissen, p. 273. 5 Een brief van Cornelis van Egmond van de Nijenburg uit 28 september 1573 beschrijft uitgebreid de mislukte poging van Van der Mey om terug te keren in Alkmaar. RAA, Stadsarchief Alkmaar voor 1816, inv. nr. 2076, brief nr. 512. 6 Pieter Bor, Oorsprong k, begin en vervolg ft der Nederlandsche oorlogen eerste deel, 452,454,455. 7 Willem Janszoon Verwer, Memoriaelbouck. Dagboek van de gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Uitgave door J.J. Temminck (Haarlem, 1973], VI, VII. Zie voor een fotokopie van het in dit 'dagboek' opgenomen verslag over het Alkmaarse beleg RAA, Collectie Aanwinsten, inv.nr. 352. Het verslag van Nanning van Foreest is onlangs opnieuw uitgegeven door het Regionaal Archief Het andere ooggetuigenverslag kunt u lezen op de website van het archief (menu: Archievensubmenu: Stukken Alkmaars Beleg 1573; vervolgens in de linkerkolom kiezen voor: Transcripties belegstukken]. Van het nieuwe ooggetuigenverslag vindt u zowel de zestiende- eeuwse tekst en die van de uitgave van 1737. U vindt op deze pagina ook transcripties van vele andere bronnen over het beleg. Al deze teksten zijn getranscribeerd door de werkgroep oud schrift van het Regionaal Archief NOTEN 22 Oud Alkmaar 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 24