fêlL bleven 'er veel van ons volk onderweeg in 't ried, en zwommen door 't water, en daar quamen 'er veelen van dien nagt niet in de stad, want de Spaanschen volgden de onzen met wel honderd paarden tot digt by de stad, en men schoot zeer uit de stad zoo dat zy weder wegtrokken na Limmen en den Hoek In het boekje uit 1735» wordt in de 'voor rede' het volgende meegedeeld over de herkomst van het nieuwe ooggetuigen verslag: "Men vindt veele afschriften van deeze aanteekeningen, en zy worden nog dagelyks vermeerdert, zy zyn bekent onder de naam van Pieter Jansz. Vissers beleg van Alkmaar, deeze is voor eenige jaar en leeraar geweest bij de doopsgezinden in Alkmaar, of iemand zyner voorzaaten die aanteke ningen hebbe opgestelt, dan ofzy enkel dien naam draagen, om dat zy uit zyn geslagt by anderen zyn gemeen geworden, is zelv onbekent by zyne nakomelingen." Inderdaad zijn er meer afschriften van de tekst bewaard gebleven. In de Collectie Aanwinsten van het Regionaal Archief is een afschrift te vinden van een kopie die Simon Eikelenberg, de bekende Alkmaarse geschiedschrijver, maakte van deze bron.3 Het afschrift werd in 1737 vervaardigd door Floris Lijnslager. De tekst van deze beschrijving van het beleg komt groten deels overeen met het ooggetuigenverslag zoals het in 17351 werd uitgegeven. De handgeschreven aantekeningen zijn voor zien van een titel die ons nog wat verdere informatie geeft over de ontstaansgeschie denis: "Aentekeningen van 't Beleg en Ont- set van de stad Alkmaar in 't jaar 1573 door een ooggetuygen opgestelt, doch (door uytlatingen van aanstotelijke uytdrukkin- gen en overtollige verhaalen die ter zaek niet deden) bekort, door Simon Eykelenberg en nagelaten door Pieter Jansz. Visscher." De vraag is natuurlijk: werd het ooggetui genverslag opgeschreven door Pieter Jansz Visscher, of werden de aantekeningen, die wellicht geschreven waren door een voor ouder van Pieter, gevonden in zijn nala tenschap? De overlevering is op dit punt niet helder. Omdat een groot deel van het archief van de Alkmaarse doopsgezinde gemeente verloren is gegaan, is het moei lijk om nadere gegevens te vinden over 4 5 ^**9 C~zi 'Tuye 1 4o-j p \)óotC- J p Begin van het oog getuigenverslag van het Alkmaars beleg in het manuscript van Willemjansz Verveer. HERKOMST Oud Alkmaar 2012 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 21