teitswet van 1913 ruimte ontstond voor een klein pensi oen voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen. Architectenbureau Klous+Brandjes uit Haarlem werd geselecteerd om het Karenhuis in oude luister te herstel len. De plannen waren erop gericht het monumentale karakter van het pand te versterken. Verloren gegane details aan gevel en entree zijn zoveel mogelijk terugge bracht. Inpandig zijn de bestaande woningen gesloopt en zijn er nieuwe woningen voor teruggekomen. Daarbij zijn de oorspronkelijke brede gangen in ere hersteld. Na bouwhistorisch onderzoek is binnen en buiten de oor spronkelijke kleur weer aangebracht. Het Karenhuis heeft een rijkssubsidie ontvangen van 2,1 miljoen euro om het totale project van ruim 6 miljoen euro te kunnen bekostigen. De Historische Vereniging Alkmaar is van mening dat een zeer bijzondere prestatie is verricht om dit cultuurhistorisch interessante De panden Luttik Oudorp 9&-90 worden eindelijkgerenoveerd in twee fasen. Het linker pand behoudt de oude .gevel en het rechter krijgt een nieuwe topgevel. bouwwerk weer in oude luister te herstellen. Het terug brengen van oude kozijnen en kleurstelling geeft een goed inzicht in de bouwstijl en smaak van het tweede decennium van de twintigste eeuw. Het Karenhuis is ongetwijfeld één van de belangrijkste twintigste-eeuwse monumenten van Alkmaar. Wat betreft de bouwaanvragen was het wederom een rustige periode. Bij enkele aanvragen ligt er een kans voor kwaliteitsverbetering in het verschiet, die soms uit het oogpunt van cultuurhistorie nog versterkt kan worden. De vraag is of onze vrijblijvende adviezen overgenomen worden. Een voorbeeld is Luttik Oudorp 98-90. Deze panden zijn de laatste decennia sterk verwaarloosd en kregen in het kader van de puienprijs zelfs een gele kaart. Een plan voor drie nieuwe panden van de architect R. de Vries is Dit is Luttik-Oudorp 98-90 in 15125. De Historische Vereniging advi seerde de luiken te handhaven en open te zetten en de oude pui als inspi ratiebron voor een nieuwe pui tegebruiken. Collectie Regionaal Archief Alkmaar Oud Alkmaar 2011 27 "V&tlgflhOYH

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2011 | | pagina 29