Van de secretaris Oud Alkmaar digitaal Alkmaar in de Klas Van de werkgroep Welstand De vrijwilligersgroep van de Remonstrantse Kerk is door de commissie die zich bezighoudt met de Oud-Alkmaar prijs voorgedragen aan de leden en aanvaard. Tijdens de ledenvergadering op 23 april jl., trad drs. Harold Bos af als voorzitter en werd Leen Spaans voorgedragen en gekozen tot voorzitter van de HVA. Voor meer informatie over onder andere de ledenvergadering kunt u de website www.hvalkmaar.nl raadplegen. Heeft u het al opgemerkt? Het poortje van de HVA bij het Hof van Sonoy is opnieuw geschilderd en het goud staat weer te glimmen in de zon. Het pand aan de Oudegracht 245 waar wij al zolang kantoor houden en (kleine) lezingen geven, moeten wij verlaten. Wij zijn naarstig op zoek naar een geschikt kantoor, liefst passend bij het historische karakter van de Vereniging. Wij realiseren ons dat de grootte die wij nu tot onze beschikking hebben, waarschijnlijk niet haalbaar is, maar met een kleiner onderkomen zijn wij ook tevreden. Nieuws over een ander onderkomen voor de HVA is er (nog) niet. Mocht u een tip hebben voor een passend kantoor, dan horen wij dat graag via info@historischeverenigingalkmaar.nl of telefoon: 0622273936. Wij houden u op de hoogte. Van de gemeente Alkmaar mochten wij de Atlas van Overstad ontvangen. Een omvangrijk boekwerk met cultuur-historische plekken op Overstad. Zoals u wellicht weet zijn er vergevorderde plannen en zal gestart worden met de ontmanteling en sloop van de oude Ringersfabriek ten behoeve van de nieuwbouw van Inholland. Wij horen graag van u hoe u over de sloop van dit cultuur-historische industriële erfgoed denkt. Zien wij u op 11 september, monumentendag, bij de stand van de HVA in de Grote Kerk? Annelies Veronica Janssen De Historische Vereniging Alkmaar is in vergaand overleg met het Regionaal Archief over de digitalisering van ons tijdschrift Oud Alkmaar. Het is de bedoeling dat oude jaargangen vanaf ons oudste nummer uit 1976 zijn in te zien en te doorzoeken via de website van het Regionaal Archief en via de website van de HVA. Hierdoor zal het voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale geschie denis makkelijker zijn iets terug te vinden in oude nummers van ons periodiek. Voor de auteurs betekent het dat hun werk ruimere bekendheid krijgt en toe gankelijk blijft. De laatste vijf jaargangen van het tijdschrift zullen nog niet gedigitaliseerd worden, er blijft dus voldoende ruimte tussen publicatie in het tijdschrift en beschikbaarheid op internet. We denken dat verreweg de meeste auteurs van een artikel in Oud Alkmaar en de fotografen die beeldmateriaal hebben geleverd zich kunnen vinden in deze publicatie op het 'wereld wijde web'. Mocht u als auteur of eigenaar van beeldmateriaal toch bezwaar hebben tegen het breder toegankelijk maken van uw tekst of foto, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat van de Historische Vereniging Alkmaar. Voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs heeft de Historische Vereniging Alkmaar, in samenwerking met het ILO (Instituut voor Lerarenopleiding Amsterdam), het Regionaal Archief, het Stedelijk Museum, Afdeling Monumentenzorg en Archeologie en docenten geschiedenis van de verschillende middelbare scholen in Alkmaar en omgeving in 2001 het project Alkmaar in de Klas De Klas in Alkmaar opgezet. Na praktijkervaring en evaluatie zijn in 2009/2010 bijgewerkte en gemoderni seerde versies verschenen. De teksten, bronnen en opdrachten van Alkmaar in de Middeleeuwen en De Gouden Eeuw van Alkmaar zijn inmiddels ook op onze website te bekijken. Niet alleen voor leerlingen, ook voor andere geïnteresseerden! Marlies ten Berge In de afgelopen periode waren er weinig bouwplannen waarover advies is uitgebracht. Een opvallend plan was de inrichting van de openbare ruimte in het Schelphoek- gebied. De afspraak was dat het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad ook sturend zou zijn voor dit gebied, maar dat bleek helaas maar ten dele het geval. De bruggen in het Schelphoekgebied hebben een eigentijdse vorm en daar hebben wij in dit nieuwe deel HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR Alkmaar in de klas 3. Alkmaar in de vaart der volkeren 54 Oud Alkmaar 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 28