(de daketage) oogt het gebouw forser dan het vorige plan. Wij adviseerden de ramen in het dak meer als dak kapellen vorm te geven en nadrukkelijk een dakrand in het ontwerp mee te nemen. De hoogte van het pand zou daardoor worden verzacht. Ook vonden wij de ruimte tussen de puiopeningen en de ramen van de eerste etage te beperkt. De roodbruine steen van het vorige ontwerp achten wij passender. Het ontwerp is inmiddels aangepast en wederom verbe terd. Voor twee panden die in de afgelopen jaren tijdens de Puienprijsverkiezing een gele kaart hadden gekregen, was een renovatieplan ingediend. In de eerste plaats Kanaalkade 64 hoek Doelenkluft, gemeentelijk eigen dom en helaas niet aangewezen als beeldbepalend pand. Wij hadden bezwaar tegen het plan omdat de authentie ke voorgevel werd aangetast door er over de gehele breedte een winkelpui in te plaatsen. Wij adviseerden de winkelpui in de zijgevel aan de Doelenkluft aan te brengen. Ook hadden wij bezwaar tegen de forse dakka pellen. Het plan is inmiddels ten opzichte van de eerste behandeling verbeterd. De voorgevel wordt meer geres pecteerd door de huidige penanten te handhaven en alleen de borstwering onder de ramen te verwijderen en de dakkapel aan de Doelenkluftzijde is verbeterd. In ieder geval zijn wij verheugd dat het pand eindelijk wordt hersteld. Wij hopen dat dit initiatief ook inspiratie biedt aan de eigenaar van de 'parkeerplaats' Doelenkluft hoek Koningsweg en eindelijk dit gat in de straatwand zal verdwijnen. Het tweede pand dat ooit een gele kaart kreeg en waar voor een plan was ingediend is Emmastraat 33 hoek Prins Hendrikstraat. Het is een karakteristiek pand, maar het is jarenlang verwaarloosd. Hoewel de renovatie noodzakelijk is en uiteraard wordt toegejuicht, heeft de Historische Vereniging enkele bezwaren aangegeven tegen de wijze waarop de renovatie is voorgesteld. Er is vooral te weinig aandacht voor de historische detaille ring. Het verdient aanbeveling de kozijnen met roedever deling te behouden, de middenpartij met entree en erker op de eerste etage terug te brengen en de trap- en bal konhekken te herstellen als op de foto. De aantasting en verstening van de hoektuin, die veroor zaakt wordt door het parkeren op eigen erf, is een aan zienlijke verslechtering van de beeldkwaliteit ter plaatse. Ten slotte maken we nog melding van een sympathiek bouwplan voor Sint Jacobstraat 24. Een garage wordt weer woning en krijgt een traditionele woonhuis pui. Een goed voorbeeld voor de omgeving! Namens de werkgroep Welstand, Henk de Visser 28 Oud Alkmaar 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 30