Van de werkgroep Welstand De HVA heeft daarom nu gesteld, dat er voor de advies groep speelruimte moet zijn. De inmiddels vastgestelde Nota van Uitgangspunten is het vertrekpunt voor de huidige planfase. Dat er al een concreet ontwerp ligt voor het plan past eigenlijk niet in de huidige planfase. Thans is aan de orde het vertalen van de Nota van Uitgangspunten in een bestemmingsplan en het opstel len van een beeldkwaliteitplan met welstandscriteria. Indien daarbij het huidige ontwerp en de situering een gegeven is heeft participatie volgens de HVA geen zin. Al eerder heeft de Historische Vereniging gesteld niet tegen de komst van Yxie te zijn, daar gaat het participa tietraject ook niet over, maar de HVA wil wel adviseren over de cultuurhistorische implicaties van het plan. De HVA is verheugd dat er eindelijk een noodzakelijke restauratie komt van het Doelengebouw en in eerste instantie is er bij de planvorming goed rekening gehou den met de adviezen van de HVA en is o.a. de gevel van de school aan de Doelenstraat gespaard gebleven. Ook blijft de pronkgevel van het Doelengebouw aan de achterzijde vrij van een aanbouw, maar wat betreft de gevolgen voor het Doelenveld is de HVA minder positief. De HVA is van mening dat het nagenoeg geheel vol bouwen van het Doelenveld van onvoldoende respect voor het cultureel erfgoed van de stad getuigt. Alkmaar heeft als één van de weinige oud-Hollandse steden nog een open Doelenveld. De HVA had gesteld minimaal de ruimte van de historisch schietbaan aan de noordzijde van het veld vrij te houden. Nu resteert daar een ruimte van 6 meter, die meer zal ogen als een steeg dan als een deel van een veld. De HVA staat positief tegenover de groene inrichting van het Doelenveld, maar vindt dit onvoldoende overtuigend in het plan terugkomen, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door het ruimtebeslag van het gebouw op het Doelenveld alsmede het materi aalgebruik van de gevelwanden. De paviljoens van Yxie op het Doelenveld zouden onderdeel moeten zijn van de groene inrichting van het veld waardoor deze als het ware 'te gast' zouden zijn op het Doelenveld. De Historische Vereniging is ervan overtuigd dat Yxie op andere wijze gesitueerd op het Doelenveld, al dan niet met hergebruik van niet gebruikte ruimten om het Doelenveld heen, tot een beter resultaat zou kunnen leiden uit oogpunt van cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit zonder grote budgettaire consequenties. De HVA heeft een zienswijze ingediend op het beeldkwa liteitplan en het bestemmingsplan voor het Doelenveld. Door de kredietcrisis was het aantal bouw- en restaura tieplannen in de binnenstad ook tijdens het afgelopen kwartaal weer beperkt, maar er waren toch enkele opmerkelijke bouwaanvragen. Gedempte Nieuwesloot 59 heeft een nieuwe pui gekregen. Het pand is in 1920 als woonhuis gebouwd (architect Koster, tekening links) en kreeg later een win kelfunctie. De oude pui, die inmiddels verwijderd is, detoneerde bij de gevel. De nieuwe pui (foto rechts) past beter bij de stijl van deze gevel en de detaillering is prima verzorgd. Het is goed dat de gevel met prachtig metselwerk in Amsterdamse schoolstijl gereinigd werd, maar wij betreuren dat het authentieke bovenkozijn niet wordt teruggebracht. és* Het ontwerp hierboven voor de nieuwbouw tussen Kanaalkade en Paardenmarkt is op het laatste moment toch nog gewijzigd. Aan ons eerdere bezwaar tegen de dichte gevel aan de Kanaalkade is gelukkig tegemoet gekomen. Toch hebben we ook bij dit ontwerp (zie afbeelding p.28) een aantal (andere) bezwaren. De vensters zijn door de kaders zeer nadrukkelijk aanwezig en doordat deze vensters zich ook voortzetten in de vijfde bouwlaag r AN-vX!" QtVCL, Oud Alkmaar 2010 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 29